Hoger nettoloon werknemers en meer rechten flexwerkers in 2020 (16-12-2019)

Alle werknemers houden netto meer over, bij ontslag krijg je direct een transitievergoeding en partners met een pasgeboren kind kunnen tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat zijn een paar van de grootste veranderingen voor werknemers en andere werkenden in 2020, allemaal te vinden bij Loonwijzer.

loonwijzer_2020.png

Hoger nettoloon door nieuwe belastingtarieven

In 2020 kunnen alle werknemers rekenen op een hoger nettoloon. Vooral de werknemers met een modaal inkomen merken dit. Netto komen zij maandelijks € 52 hoger uit. Verdien je rond het minimumloon, dan ga je er procentueel het minst erop vooruit. In dat geval houd je volgend jaar € 10 meer over. Bij de hogere inkomens is de toename van het nettosalaris groter. Bij zo'n € 7.000 per maand houden deze werknemers bijvoorbeeld € 80 extra over.

Deze verschillen worden veroorzaakt door de invoering van twee verschillende belastingtarieven, in plaats van de drie tarieven nu. Verdien je in 2020 tot € 68.507 bruto per jaar, dan betaal je 37,35% inkomstenbelasting. Alles daarbovenop wordt belast met 49,5%. De laagste inkomens, tot € 20.711 per jaar, vallen hierdoor onder een hoger tarief. Daarom worden zij gecompenseerd via de heffingskortingen. Dit zorgt ervoor dat deze werknemers volgend jaar toch minder belasting afdragen dan dit jaar.

Invoering Wet arbeidsmarkt in balans

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt op 1 januari 2020 ingevoerd. De bedoeling is om hiermee flexibel werk duurder te maken en een vaste baan goedkoper. Zo wil de overheid werkgever ertoe verleiden minder flexwerkers in dienst te nemen en meer vaste contracten aan te bieden. Dit gebeurt met onder andere de volgende maatregelen:

Direct recht op transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding als ze ontslagen worden, ook tijdens hun proeftijd. Je hoeft dus niet meer minimaal 2 jaar gewerkt te hebben. Bovendien vervalt de speciale regeling voor wie bij ontslag ouder is dan 50 jaar en een dienstverband van meer dan 10 jaar had, net als de uitzondering voor werkgevers met minder dan 25 werknemers.

De berekening van de transitievergoeding wijzigt eveneens. Per gewerkt jaar ontvang je 1/3 maandsalaris en voor delen hiervan ontvang je de vergoeding naar rato. Meer informatie vind je bij de Rijksoverheid.

Ketenbepaling tijdelijke contracten terug naar 3 jaar

Werk je op basis van een tijdelijk contract? Na 3 jaar heb je dan recht op een vast contract. Dat was verkort tot 2 jaar, maar deze periode is nu weer verruimd door het kabinet. De ketenbepaling blijft wel hetzelfde voor het aantal contracten: na 3 tijdelijke contracten moet je nog steeds een vast dienstverband aangeboden krijgen. De pauze die tussen tijdelijke contracten moet zitten om een nieuwe keten van 3 contracten of 3 jaar te starten, blijft in principe op 6 maanden staan.

Wel wordt het mogelijk om deze pauze in de cao te verkorten tot 3 maanden. Dit kan alleen als sprake is van tijdelijk werk van terugkerende aard, dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden uitgevoerd. Bovendien komt er een uitzondering op de ketenbepaling voor invalkrachten in het basisonderwijs, als ze invallen vanwege ziekte.

20190222.jpeg

Meer rechten voor oproepkrachten

Er komen strengere regels voor de werkgever met oproepkrachten. Deze werknemers hoeven voortaan niet meer permanent beschikbaar te zijn. De werknemer moet bijvoorbeeld minstens 4 dagen van tevoren horen wanneer die moet werken. Wanneer het werk binnen die 4 dagen van tevoren wordt afgezegd, heeft de oproepkracht recht op loon. Wel kan dit in de cao worden verkort tot 1 dag. Ook kunnen in de cao uitzonderingen worden gemaakt voor seizoenswerk.

Gemakkelijker ontslag door cumulatiegrond

Een werknemer ontslaan wordt eenvoudiger. Nu moet een werkgever volledig voldoen aan een van de ontslaggronden. Vanaf 2020 mogen de werkgever ook ontslaggronden combineren als aan een van de gronden niet volledig wordt voldaan (de cumulatiegrond). Wel is het dan mogelijk dat de rechter dan maximaal een halve transitievergoeding extra toekent aan de werknemer.

Premie WW

Je werkgever betaalt bovenop je brutoloon nog een WW-premie die verschilt per sector. Dat verandert door de Wab. Voor vaste banen komt er een lagere WW-premie; voor tijdelijk werk ligt die WW-premie hoger. Wel zijn er twee uitzonderingen. Zo kunnen voor seizoenswerk andere tarieven worden afgesproken. Daarnaast geldt de hogere premie niet voor jongeren onder de 21 jaar die tot 12 uur per week werken.

Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollers

Werknemers die werken als payroller, krijgen vanaf 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden als gelijkwaardige collega's die direct in dienst zijn. Uitzondering hierop is de pensioenregeling. Daarop hebben payrollers vanaf 1 januari 2021 recht, mits dat ook is geregeld voor hun collega's in tijdelijke of vaste dienst.

20190308.jpeg

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 krijgen de partners van bevallen vrouwen maximaal 5 weken lang aanvullend geboorteverlof. Zij krijgen gedurende die periode 70% van het dagloon doorbetaald, vanuit het UWV, tot het maximumdagloon. Partners moeten dit verlof opnemen binnen een halfjaar na de geboorte.

Dit verlof is in aanvulling op het doorbetaald geboorteverlof van maximaal 5 dagen, dat geldt sinds 1 januari 2019. Het aantal dagen vrijaf is hierbij gebaseerd op de wekelijkse arbeidsduur. Bij een werkweek van 3 dagen krijgt een partner bijvoorbeeld 3 dagen verlof.

Hoger minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat weer omhoog, net als ieder halfjaar. Het huidige bedrag van € 1.635,60 bruto per maand wordt € 1.653,60 en stijgt dus met € 18. Ook het minimumjeugdloon gaat omhoog. Hierdoor stijgen ook de bedragen van sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen, zoals de WW en de WIA. Deze zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon.

21 jaar en ouder

€ 1.653,60

20 jaar

€ 1.322,90

19 jaar

€ 992,15

18 jaar

€ 826,80

17 jaar

€ 653,15

16 jaar

€ 570,50

15 jaar

€ 496,10

AOW-leeftijd blijft gelijk

In 2020 zal de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden blijven. Ook in 2021 wordt deze AOW-leeftijd aangehouden. Na 2021 stijgt die wel weer, waardoor in 2024 de 67 jaar wordt bereikt. De opbouw hiervan verloopt langzamer door het pensioenakkoord. Wanneer de levensverwachting met 1 jaar stijgt, wordt de AOW-leeftijd niet meer met 1 jaar verhoogd, maar met 8 maanden. Vakbonden en werkgeversorganisaties moeten hierdoor meer ruimte krijgen om per sector afspraken te maken over de AOW-leeftijd, voornamelijk voor mensen met zware beroepen.

20190322.jpeg

Bijtelling (elektrische) fiets en auto

Een fiets van de zaak gebruiken wordt vanaf 1 januari 2020 simpeler. Voorheen moesten werknemers voor zo'n fiets de privékilometers bijhouden. Vanaf volgend jaar moeten ze een bijtelling van 7% betalen over de cataloguswaarde. Dit geldt ook voor elektrische fietsen.

Voor elektrische auto’s gaat de bijtelling omhoog naar 8%, maar alleen bij een maximale cataloguswaarde van € 45.000. Voor de waarde boven dit bedrag én voor alle andere auto’s is de bijtelling 22%.

Zelfstandigenaftrek daalt

De zelfstandigenaftrek wordt verminderd met € 250 per jaar. De aftrekpost bedraagt nu nog € 7.280, maar wordt € 7.030 in 2020. Dit zal dalen tot een bedrag van € 5.000 in 2028. Wel worden zelfstandigen de komende jaren gecompenseerd voor deze daling. In 2020, 2021 en 2022 worden de algemene heffingskorting en de arbeidskorting namelijk verhoogd. Hierdoor gaan zelfstandigen er toch op vooruit. Meer informatie vind je bij de Rijksoverheid.

Handhaving Wet DBA

De handhaving van de Wet DBA start vanaf 1 januari 2020. Gecontroleerd wordt op opdrachtgevers die kwaadwillend handelen of de aanwijzingen van de Belastingdienst niet opvolgen. In oktober 2019 is de Belastingdienst al gestart met het uitvoeren van verscherpt toezicht. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de opdrachtgever bezocht of wordt de financiële administratie onderzocht. Als blijkt dat de opdrachtgever zich niet houdt aan de wet, ook niet na een waarschuwing, kunnen een naheffing en een boete worden opgelegd.

In 2020 discussieert het parlement over de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring, die de Wet DBA moet vervangen. Loonwijzer is kritisch over dit wetsvoorstel.

loading...
 
 

 
 
Loading...