Uitzendwerk

Uitzendkrachten vallen onder een cao en je salaris hangt daarmee samen, net zoals de reiskostenvergoeding en overwerkregelingen. Bovendien heb je recht op scholing.

Als uitzendkracht of gedetacheerde val je onder de ABU- of de NBBU-cao. Die geven je tal van rechten, die we hier kort beschrijven.

Uitzendwerk doe je via een uitzendbureau. Detachering is eigenlijk hetzelfde, alleen is dat meestal werk van langere duur, betaalt het vaak beter en heb je betere pensioenopbouw. Het verschil met vast werk is dat je geen vast contract hebt met de werkgever waar je werkt, maar een uitzendcontract, een tijdelijk contract of een contract voor onbepaalde duur met het uitzendbureau. Je bent dus in dienst van het uitzendbureau of de detacheerder, die ook je salaris betaalt. 

Uitzend-cao's

Een uitzendbureau voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen als het lid is van één van de werkgeversorganisaties: ABU of NBBU. Dan val je onder de ABU- of de NBBU-cao. De ABU-cao wordt als enige cao voor uitzendkrachten altijd algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat wil zeggen dat deze cao toch geldt voor alle uitzendbureaus, die geen lid zijn van de NBBU. Ook voor detacheerders geldt minimaal de ABU-cao. Als je twijfelt of jij onder de cao van de ABU of die van de NBBU valt, kun je de ledenlijst checken op de NBBU-website, of het navragen bij je intercedent. NBBU-bureaus richten zich vooral op het MKB (midden- en kleinbedrijf).

In beide uitzendcao’s is afgesproken om intensief te controleren op naleving van de cao. De NBBU-cao loopt tot juni 2019, net als de ABU-cao. Over de lonen van enige specifieke groepen maken de vakbonden en de ABU elk jaar nieuwe afspraken. De FNV en de CNV-bonden zijn geen partij bij de NBBU-cao. 

Wie nadere vragen heeft over de uitzendcao kan gratis bellen naar de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU), 0800-7008, of kijken op de SNCU-website. Daar staat ook het formulier om een klacht in te dienen als de cao niet nageleefd wordt.

Hoe de cao's eruitzien? Check CAOWijzer:

Het fasensysteem

Beide cao's voor uitzendkrachten werken met een driefasesysteem. Als uitzendkracht begin je bijna altijd in fase A (ABU) of fase 1 (NBBU). Hoe verder je in de fases komt, hoe meer rechten je krijgt.

Fase A en fase 1+2

Uitzendperiode (ABU-cao tot anderhalf jaar, NBBU-cao tot tweeënhalf jaar)

In de ABU-cao zit je in fase A tot je anderhalf jaar (78 weken) hebt gewerkt voor hetzelfde uitzendbureau. Als uitzendkracht hoor je hetzelfde loon te verdienen als vaste medewerkers. Bij NBBU-uitzendbureaus werk je tweeënhalf jaar (130 weken) als uitzendkracht. Fase 1 duurt 26 weken en fase 2 duurt 104 weken. De meeste uitzendkrachten zitten in een van deze twee fasen. Het kan gaan om tijdelijke bijbaners, maar ook om 'gedwongen blijvers'. Zij willen wel doorstromen, maar krijgen de kans niet.

In deze fase mag je een onbeperkt aantal contracten na elkaar krijgen. Is het werk afgelopen? Dan loopt ook je contract af. 

Fase B en fase 3

Contracten voor bepaalde tijd (ABU-cao maximaal twee jaar, NBBU-cao maximaal één jaar)

In dat jaar van fase 3 mogen vier uitzendovereenkomsten gesloten worden (NBBU). In fase B zit je maximaal twee jaar of krijg je maximaal acht contracten. Na twee jaar werken voor hetzelfde bureau ga je door naar fase C. Ook als je een negende contract tekent, schuif je door naar fase C.

In fase B heb je meer rechten dan in fase A. In fase B heten uitzendkrachten ook dikwijls gedetacheerden. Uitzendkrachten/gedetacheerden kunnen ook meteen starten in fase B. Dat geldt voor weinig uitzendkrachten, maar dus wel voor gedetacheerden.

Fase C en fase 4

Contract voor onbepaalde tijd.

Als je na fase B/fase 3 nog steeds uitzendwerk verricht, kom je in fase C/fase 4. Daarin kan een uitzendbureau of detacheerder alleen een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) aangaan. Heel weinig uitzendkrachten en gedetacheerden stromen door naar deze fase.

Je salaris

Als uitzendkracht is je salaris net zo hoog als dat van het vaste personeel met dezelfde functie in het bedrijf dat jou inleent. Voor (potentiële) uitzendkrachten met afstand tot de arbeidsmarkt (langer dan een jaar werkloos) geldt dat de inlener gedurende een jaar maximaal 85% van het salaris hoeft te betalen. In de ABU-cao worden daar een paar uitzonderingen op gemaakt: de allocatiegroep in relatie tot de Participatiewet (art. 29), de transitiegroep van werk naar werk die valt onder een sociaal plan (art. 30), en de uitzendkrachten die niet in te delen zijn in het loongebouw van de inlener (art. 31).
Ook bij andere vergoedingen zoals ATV-dagen, overwerk, onregelmatigheidstoeslag, onkostenvergoedingen en reiskosten val je onder de beloningsregels van de inlener. Dat geldt ook voor uitzendkrachten in ploegen- en volcontinudiensten.

Je pensioen

Na 26 gewerkte weken bij hetzelfde uitzendbureau bouwt een uitzendkracht van 21 jaar of ouder ook pensioen op. Het uitzendbureau betaalt voor jou 12 procent pensioenpremie van de pensioengrondslag. Hiervan mag het uitzendbureau een derde bij de uitzendkracht in rekening brengen. Dit is het basispensioen. Je kunt individueel bijsparen bij je basispensioen zodat je meer pensioen opbouwt. Na 52 weken basispensioen kom je terecht in het pluspensioen. Dat is een beter pensioen met een hogere pensioenpremie. Van die pensioenpremie betaal je als uitzendkracht of gedetacheerde een derde. Meer informatie hierover vind je op Stippensioen.nl.

Overwerk

Overwerk is het per dag of per week meer dan een half uur langer werken dan normaal is in de sector waarin je werkt. Bij overwerk wordt het uurtarief vermenigvuldigd met een factor van minimaal 1,25 en maximaal 1,50.

Reiskosten

De uitzendkracht of gedetacheerde heeft recht op dezelfde onkostenvergoedingen als de vaste werknemers van de inlener, voor zover deze fiscaal niet belast zijn. Dat geldt ook voor de reiskostenvergoeding. Die moet dus maximaal € 0,19 per kilometer zijn of de kosten van het OV. Lees hierover meer op de Loonwijzer-pagina over de reiskostenvergoeding.

Vakantiedagen

Als uitzendkracht in fase A krijg je alleen betaald over de uren die je echt werkt. Ook vakantiedagen en -geld bouw je alleen op over die uren. Uitzendkrachten hebben recht op, omgerekend, 24 vakantiedagen per jaar of 2 dagen per gewerkte maand (bij een volledige werkweek). Het vakantiegeld bedraagt 8 procent, dat is wettelijk geregeld. Pas in fase B en C (fase 3 en 4) tellen ook niet-gewerkte uren mee in de beloning en de reserveringen voor vakantie, wanneer er bijvoorbeeld geen werk voor je was. Onregelmatigheids- of ploegentoeslagen worden niet betaald op vakantiedagen

Ziekte

Uitzendkrachten zijn vaak ook slechter af bij ziekte dan andere werknemers. Er geldt één wachtdag bij de ABU-cao en twee wachtdagen bij de NBBU-cao. Verder krijgen uitzendkrachten in alle fasen het eerste jaar van hun ziekte maximaal 91 procent (90 procent bij de NBBU) van hun loon uitbetaald, het tweede jaar is dat nog maar 80 procent (70 procent bij de NBBU). De ziektewet-uitkering van het UWV wordt tot deze percentages aangevuld. Bovendien eindigt de uitzendovereenkomst van uitzendkrachten die in fase A zitten wanneer ze ziek worden. Word je ziek? Dan heb je recht op een uitkering gebaseerd op het gemiddeld per week gewerkte aantal uren over de laatste 13 weken (of 3 maanden).

Ontslag

Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan op iedere werkdag door jou tussentijds worden opgezegd (aanzegtermijn is één dag). De uitzendondernemer heeft een langere aanzegtermijn als de duur van de ter beschikkingstelling langer is dan 12 weken. Bij detacheringsovereenkomsten is deze termijn langer. 

Scholing

Als uitzendkracht heb je recht op scholing, ook als je in fase A of fase 1 zit. Het uitzendbureau is verplicht jaarlijks geld daaraan te besteden (of ter beschikking te stellen aan het scholingsfonds van de uitzendbranche, Stoof). Je moet wel zelf om een scholingsgesprek of een gesprek over een persoonlijk ontwikkelingsplan (P.O.P.) vragen. Het uitzendbureau moet dan een gesprek met je aangaan over je wensen en mogelijkheden op het gebied van scholing. Andersom kan het uitzendbureau jou ook uitnodigen voor een scholingsgesprek. Maak gebruik van die mogelijkheid en ga er een gesprek over aan.

Wie geen startkwalificatie heeft, dat wil zeggen: geen diploma op minimaal mbo-niveau 2 of op havo- of vwo-niveau, kan het uitzendbureau vragen om een kwalificerend traject te bekostigen.

Vergelijk je salaris

loading...
 

Loading...