Werkgeversdeel sociale lasten

Niet alleen je werknemers betalen premies om bij te dragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat. Jij als werkgever draagt bij aan de premies werknemersverzekeringen, de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en de sectorpremies. Zo zorg je ervoor dat werknemers die arbeidsongeschikt of werkloos raken een uitkering kunnen krijgen.

Loonwijzer_banner_v2_Still.png

Je bent meer geld aan je werknemers kwijt dan zij op hun rekening krijgen. Dit verschil tussen loonkosten en daadwerkelijk loon wordt onder meer veroorzaakt door loonbelasting, sociale premies en eventuele pensioenafdrachten.

Dit verschil wordt op het loonstrookje voor de werknemer vaak beperkt tot het brutoloon en het nettoloon. Wat meestal ontbreekt, is het 'werkgeversdeel sociale lasten'. Dit is nu wel te zien in de vernieuwde Bruto/Netto-Check. Jij als werkgever betaalt namelijk mee aan allerlei potjes voor werknemers die ziek worden of werkloos raken.

Daarbij gaat het allereerst om de premies werknemersverzekeringen:

  • het Algemeen werkloosheidsfonds (WW Awf);
  • de pot voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO/WIA);
  • de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), een verzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Ten tweede betaal je als werkgever:

  • de Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw).

Afhankelijk van de sector betaal je bovendien:

  • een premie Sectorfonds (WW Wgf);
  • een premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Samen kan dit gaan om bijna 20 procent bovenop het brutoloon van een werknemer. Je draagt dus veel bij aan de sociale zekerheid voor werknemers!

Algemeen werkloosheidsfonds (WW Awf)

De bijdrage aan het Algemeen werkloosheidsfonds is 3,6 procent van het brutoloon. Uit deze pot worden WW-uitkeringen betaald. Ook wordt hieruit, vanaf 1 april 2020, de transitievergoeding betaald voor mensen die worden ontslagen na 2 jaar arbeidsongeschikt geweest te zijn. Na die 2 jaar ben jij als werkgever namelijk niet meer verplicht een arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden en door te betalen.

De WW Awf-premie geldt niet als je een overheidswerkgever bent. In dat geval betaal je mee aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Arbeidsongeschiktheidsfonds en kinderopvangtoeslag (WAO/WIA)

6,96 procent van je brutoloon betaal je als werkgever aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Met 6,46 procentpunt hiervan, de basispremie, worden WAO/WIA-uitkeringen bekostigd. De extra 0,5 procentpunt wordt gebruikt voor de kinderopvangtoeslag die werknemers kunnen krijgen.

Werkhervattingskas (Whk)

Het rekenpercentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bedraagt 1,24 procent van het brutoloon. Het precieze percentage verschilt per sector en is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Deze premie betaal je als werkgever om uitkeringen voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet te financieren. Het is wel mogelijk om de helft van het WGA-deel te verrekenen met het nettoloon van de werknemer.

Deze premie wordt bijvoorbeeld gebruikt om werknemers te compenseren die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geraakt, waardoor hun inkomen lager ligt dan voorheen.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet is een bijdrage aan de kosten van de zorgverzekering. Het gaat om 6,95 procent van het brutoloon. Hiermee wordt de zorgverzekeringspremie betaalbaar gehouden en wordt zowel de kortdurende als de langdurige zorg gefinancierd.

Sectorfonds (WW Wgf)

De premie voor het Sectorfonds is afhankelijk van de sector waarin je organisatie zich bevindt. In sectoren met een hoog werkloosheidsrisico ligt de premie hoger dan in die waar de werkloosheid over het algemeen laag ligt. Deze premie verschilt zeer, van 0 procent in de timmerindustrie tot 3,95 procent voor de culturele sector. In de bedrijfstakken waar het werkloosheidsrisico het hoogst ligt, bestaan wel twee verschillende tarieven: een hoog en een laag tarief. Voor de culturele sector is het lage tarief bijvoorbeeld 0,87 procent. Dit tarief geldt alleen in een aantal specifieke gevallen.

De sectorpremie geldt niet als je een overheidswerkgever bent. In dat geval betaal je mee aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

Als je een overheidswerkgever bent, draag je geen premie af voor de WW Awf en het Sectorfonds. Je betaalt dan wel de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Dit gaat om 0,78 procent van het brutoloon.

Krijg inzicht in de sociale lasten

loading...
 


loonwijzer.nl

Loading...