Werkgeversdeel sociale lasten

Niet alleen je werknemers betalen premies om bij te dragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat. Jij als werkgever draagt bij aan de premies werknemersverzekeringen, de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en de sectorpremies. Zo zorg je ervoor dat werknemers die arbeidsongeschikt of werkloos raken een uitkering kunnen krijgen.

Loonwijzer_banner_v2_Still.png

Je bent meer geld aan je werknemers kwijt dan zij op hun rekening krijgen. Dit verschil tussen loonkosten en daadwerkelijk loon wordt onder meer veroorzaakt door loonbelasting, sociale premies en eventuele pensioenafdrachten.

Dit verschil wordt op het loonstrookje voor de werknemer vaak beperkt tot het brutoloon en het nettoloon. Wat meestal ontbreekt, is het 'werkgeversdeel sociale lasten'. Dit is nu wel te zien in de vernieuwde Bruto/Netto-Check. Jij als werkgever betaalt namelijk mee aan allerlei potjes voor werknemers die ziek worden of werkloos raken.

Daarbij gaat het allereerst om de premies werknemersverzekeringen:

  • het Algemeen werkloosheidsfonds (WW Awf);
  • de pot voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO/WIA);
  • de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), een verzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Ten tweede betaal je als werkgever:

  • de Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw).

Als overheidswerkgevers betaal je bovendien, in plaats van de WW-bijdrage:

  • een premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Samen kan dit gaan om bijna 20 procent bovenop het brutoloon van een werknemer. Je draagt dus veel bij aan de sociale zekerheid voor werknemers.

infographic_uitgebreid_2020.png

Algemeen werkloosheidsfonds (WW Awf)

De bijdrage aan het Algemeen werkloosheidsfonds is tussen de 2,94 en 7,94% van het brutoloon. Voor werknemers met een vast contract wordt het lage percentage betaald, voor mensen met een tijdelijk of flexcontract geldt het hoge percentage. Hiermee worden WW-uitkeringen betaald. Ook wordt hiermee, vanaf 1 april 2020, de transitievergoeding betaald voor mensen die worden ontslagen na 2 jaar arbeidsongeschikt geweest te zijn. Na die 2 jaar ben jij als werkgever namelijk niet meer verplicht een arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden en door te betalen.

De WW Awf-premie geldt niet als je een overheidswerkgever bent. In dat geval betaal je mee aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Arbeidsongeschiktheidsfonds en kinderopvangtoeslag (WAO/WIA)

7,27% van het brutoloon betaal je als werkgever aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Met 6,77 procentpunt hiervan, de basispremie, worden WAO/WIA-uitkeringen bekostigd. De extra 0,5 procentpunt wordt gebruikt voor de kinderopvangtoeslag die werknemers kunnen krijgen.

Werkhervattingskas (Whk)

Het rekenpercentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bedraagt 1,28% van het brutoloon. Het precieze percentage verschilt per sector en is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Deze premie betaal je als werkgever om uitkeringen voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet te financieren. Het is wel mogelijk om de helft van het WGA-deel te verrekenen met het nettoloon van de werknemer.

Deze premie wordt bijvoorbeeld gebruikt om werknemers te compenseren die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geraakt, waardoor hun inkomen lager ligt dan voorheen.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet is een bijdrage aan de kosten van de zorgverzekering. Het gaat om 6,7% van het brutoloon. Hiermee wordt de zorgverzekeringspremie betaalbaar gehouden en wordt zowel de kortdurende als de langdurige zorg gefinancierd.

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

Als je een overheidswerkgever bent, draag je geen premie af voor de WW Awf en het Sectorfonds. Je betaalt dan wel de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Dit gaat om 0,68% van het brutoloon.

Krijg inzicht in de sociale lasten

loading...
 
 

 

loonwijzer.nl

 
Loading...