Compensatie

Overwerk compensatie

Werktijd is een aaneengesloten periode van werk, gevolgd door een ononderbroken rustperiode van ten minste 11 uur (eenmaal per week mag dat 8 uur zijn). Na 5,5 uur heeft een werknemer recht op een verplichte (onbetaalde) pauze van een halfuur, eventueel te splitsen in twee keer 15 minuten. De maximale werktijden per dag en per week zijn 12 en 60 uur respectievelijk. De werkweek mag (inclusief overuren) niet meer dan gemiddeld 48 uur bedragen gedurende een periode van 16 weken en maximaal gemiddeld 55 uur over een periode van 4 weken. Cao’s mogen echter hiervan afwijken mits de maxima van 12 uur per dag en 60 uur per week niet worden overschreden. In bedrijven waar een CAO geldt, is de gemiddelde werkweek vaker 38 uur dan 40 uur.

Als het echt niet anders kan mag een werknemer van 18 jaar en ouder eens per twee weken een dienst doen van 14 uur. De dag- en weekmaxima gelden niet wanneer zich onvoorziene situaties voordoen, zoals (het risico op) ernstig gewonden, of als buitensporige schade aan eigendommen dreigt. Dit is onder de voorwaarde dat er geen andere maatregelen getroffen kunnen worden.

Door onvoorziene omstandigheden of de aard van het werk (zoals seizoensarbeid) kan de vraag naar werk in de loop van een jaar variëren. In zulke gevallen mag de referentieperiode van 16 weken worden uitgebreid tot 52 weken, mits de maximale werkweek gemiddeld de 48 uur niet overschrijdt.

Er is geen aparte wetgeving voor overuren. De maximale duur van werkdagen en -weken geldt ook voor overuren, die wel betaald moeten worden. In de cao kan een toeslag voor overwerk in tijd of geld staan.  

Bronnen:

Arbeidstijdenwet van 23 november 1995

Arbeidstijdenbesluit van 4 december 1995

Nachtdienst compensatie

Van nachtwerk is sprake als er in de periode tussen 12 uur ‘s nachts en 6 uur ‘s ochtends meer dan één uur wordt gewerkt. Nachtwerkers mogen niet langer dan 10 uur aaneengesloten een dienst draaien. Als het werk geen uitstel verdraagt en er geen andere maatregelen mogelijk zijn mag een werknemer eens per twee weken een dienst draaien van 14 uur. Een werknemer mag maximaal vijf keer een nachtdienst draaien van maximaal 12 uur in een periode van twee weken, tot maximaal 22 keer per jaar.  

Een werknemer mag maximaal 36 gewone nachtdiensten doen per 16 weken. Een dienst mag niet langer duren dan 10 uur en bij elkaar maximaal 40 uur per week gemiddeld, over een periode van 16 weken. In die periode mag het aantal nachtdiensten de 16 niet te boven gaan. Zijn de nachtdiensten incidenteel, minder dan 16 per 16 weken, dan geldt een maximale werkweek van 48 uur. Bij de cao kan worden bepaald dat het aantal nachtdiensten tussen de 117 en 140 op jaarbasis uitkomt, afhankelijk van de aard van het werk en bedrijvigheid.

Een werknemer mag niet meer dan zeven diensten achtereen doen, als daar een nachtdienst bij zit. Dit aantal mag oplopen tot acht, als de aard van het werk dit onvermijdelijk maakt en het bij cao is afgesproken. Werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien mogen er tot 20 doen in elke periode van 4 opeenvolgende weken.

Werknemers moeten een medisch onderzoek kunnen krijgen voordat ze voor de eerste keer een nachtdienst in gaan. Pakt dit negatief uit, dan moet de werkgever overplaatsing naar de dagdienst regelen op afzienbare termijn. In sectoren met regelmatige nachtdiensten regelen de cao’s de toeslagen daarvoor.


Bronnen: §1:7, 4:9 en 5:8 Arbeidstijdenwet van 23 november 1995; §4:7 Arbeidstijdenbesluit van 4 december 1995

Compensatie gewerkte feestdagen

Als de werknemer ermee instemt mag op zon- en officiële feestdagen gewerkt worden. Volgens de wet hoeft geen toeslag in tijd of geld daarvoor betaald te worden, maar dat kan wel voorgeschreven zijn in de cao.  

loading...
 
 

 
 
Loading...