Ouderschap en Werk

Vaderschapsverlof

Binnen vier weken na de bevalling heeft de partner (m/v) van een bevallen werknemer, of degene die het kind erkent, recht op twee dagen betaald kraamverlof. In aanvulling op deze twee dagen heeft de partner het recht op een verlofdag om de bevalling bij te wonen, als dat een werkdag is, en een dag om het kind aan te geven bij de burgerlijke stand. De cao kan meer betaald of onbetaald verlof regelen. De Wet arbeid en zorg geeft daarnaast drie dagen ongeclausuleerd onbetaald (ouderschaps) verlof dat de werkgever niet mag weigeren. Werknemers die van deze regeling gebruik wensen te maken, moeten hun werkgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het betaalde kraamverlof komt voor rekening van de werkgever.


Bron: §4:2 en 6:5(4) van de Wet Arbeid en zorg van 16 november 2001

Ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen tot het kind 8 jaar wordt. Deze verlofperiode van 26 weken geldt per kind, ook bij meerlingen (52 weken bij een tweeling, enz.). Het recht op ouderschapsverlof is persoonlijk en dus niet overdraagbaar op de partner.

Een werknemer met een volle baan van 36 uur per week heeft recht op 26 weken (936 uur) ouderschapsverlof. De werkgever mag het opnemen van dit verlof alleen weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Meestal wordt het parttime opgenomen. Bijvoorbeeld 50% van de normale werkweek (52 weken lang 18 uur per week).

Werknemers mogen hun ouderschapsverlof ook opnemen in een kortere of langere periode of gespreid,  bijvoorbeeld zes keer een maand. De werkgever mag zulke verzoeken echter vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. Ouderschapsverlof is onbetaald.

Een werknemer heeft recht op vier weken aaneengesloten verlof bij de adoptie van een kind. Het recht op dit verlof gaat in vier weken voor de adoptie en moet worden opgenomen binnen 26 weken. Als er meer dan een kind tegelijk wordt geadopteerd verandert dit niets aan de duur van het verlof. De werkgever moet uiterlijk drie weken voor de adoptiedatum op de hoogte worden gesteld. Als de werkgever ermee instemt, kan het adoptieverlof ook gespreid worden opgenomen.

Elke adoptieouder heeft recht op vier weken betaald verlof met een uitkering ter hoogte van het dagloon voor de sociale verzekeringen. De cao kan in aanvullend verlof voorzien. Er kan ook aanvullend ouderschapsverlof worden opgenomen.

Een werknemer heeft recht op vier weken aaneengesloten verlof bij de adoptie van een kind. Het recht op dit verlof gaat in twee weken voor de adoptie. Het verlof moet worden opgenomen binnen zestien weken na de adoptie. Als meer dan een kind tegelijk wordt geadopteerd verandert dit niets aan het verlof, dat wordt verleend voor één kind. De werkgever moet drie weken voor de adoptiedatum op de hoogte worden gesteld.


Bron: Hoofdstuk 2 en 6 van de Wet arbeid en zorg van 16 november 2001

Ouders en Flexibel Werk

De Wet aanpassing arbeidsduur geeft werknemers het recht om hun arbeidsduur aan te passen. De wet geeft werknemers na een dienstverband van een halfjaar het recht om hun arbeidsduur te verlengen of te verkorten. Het verzoek om aanpassing moet schriftelijk gedaan worden, ten minste twee maanden voor de gewenste aanvangsdatum. Een werknemer mag zo'n verzoek eens per jaar doen. Het is geen onvoorwaardelijk recht: de werkgever mag weigeren aan het verzoek te voldoen vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. De wet geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

Voor meer informatie over verlof, en de mogelijkheden.


Bron:  Wet Aanpassing Arbeidsduur van 19 februari 2000

loading...
 
 

 
 
Loading...