Ouderschap en Werk

Vaderschapsverlof

Binnen vier weken na de bevalling heeft de partner van een bevallen werknemer, of degene die het kind erkent, ongeacht geslacht, recht op maximaal vijf dagen betaald geboorteverlof. In aanvulling op deze dagen heeft de partner het recht op een verlofdag om de bevalling bij te wonen, als dat een werkdag is, en een dag om het kind aan te geven bij de burgerlijke stand. De cao kan meer betaald of onbetaald verlof regelen. Het aantal dagen geboorteverlof is gebaseerd op de wekelijkse arbeidsduur. Wanneer je bijvoorbeeld 3 dagen per week werkt, krijg je maximaal 3 dagen geboorteverlof. Deze verlofdagen dienen te worden opgenomen binnen 4 weken na de bevalling.

De Wet arbeid en zorg geeft daarnaast drie dagen ongeclausuleerd onbetaald ouderschapsverlof dat de werkgever niet mag weigeren. Werknemers die van deze regeling gebruik wensen te maken, moeten hun werkgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Het geboorteverlof vervangt het voormalige kraamverlof. Deze wijzigingen komen voort uit de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Vanaf 1 juli 2020 komt hier 5 weken aanvullend geboorteverlof bij. Het UWV betaalt in deze weken tot 70 procent van het dagloon. Dit verlof moet binnen een halfjaar na de geboorte worden opgenomen.

Bronnen: §4:2 en 6:5(4) van de Wet Arbeid en zorg van 16 november 2001
Wet Invoering Extra Geboorteverlof 2018

Ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen tot het kind 8 jaar wordt. Deze verlofperiode van 26 weken geldt per kind, ook bij meerlingen (52 weken bij een tweeling, enz.). Het recht op ouderschapsverlof is persoonlijk en dus niet overdraagbaar op de partner.

Een werknemer met een volle baan van 36 uur per week heeft recht op 26 weken (936 uur) ouderschapsverlof. De werkgever mag het opnemen van dit verlof alleen weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Meestal wordt het parttime opgenomen. Bijvoorbeeld 50% van de normale werkweek (52 weken lang 18 uur per week).

Werknemers mogen hun ouderschapsverlof ook opnemen in een kortere of langere periode of gespreid,  bijvoorbeeld zes keer een maand. De werkgever mag zulke verzoeken echter vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. Ouderschapsverlof is onbetaald.

Een werknemer heeft recht op zes weken aaneengesloten verlof bij de adoptie van een kind of de start van pleegzorg. Het recht op dit verlof gaat in vier weken voor de adoptie en moet worden opgenomen binnen 26 weken. Als er meer dan één kind tegelijk wordt geadopteerd verandert dit niets aan de duur van het verlof. De werkgever moet uiterlijk drie weken voor de adoptiedatum op de hoogte worden gesteld. Als de werkgever ermee instemt, kan het adoptieverlof ook gespreid worden opgenomen.  

Beide ouders krijgen gedurende deze periode een uitkering van het UWV van maximaal het dagloon. Ze kunnen het verlof opnemen wanneer ze een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen. De cao kan in aanvullend verlof voorzien. Er kan ook aanvullend ouderschapsverlof worden opgenomen.

Bron: Hoofdstuk 2 en 6 van de Wet arbeid en zorg van 16 november 2001

Ouders en Flexibel Werk

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om hun arbeidsduur aan te passen. De wet geeft werknemers na een dienstverband van een halfjaar het recht om hun arbeidsduur te verlengen of te verkorten. Het verzoek om aanpassing moet schriftelijk gedaan worden, ten minste twee maanden voor de gewenste aanvangsdatum. Een werknemer mag zo'n verzoek eens per jaar doen. Het is geen onvoorwaardelijk recht: de werkgever mag weigeren aan het verzoek te voldoen vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. De wet geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

Voor meer informatie over verlof, en de mogelijkheden.

Bron: Wet tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen van 9 juni 2015

Wetgeving ouderschap en werk

  • Wet arbeid en zorg van 16 november 2001 / Work and Care Act of 16 November 2001
  • Wet Aanpassing Arbeidsduur van 19 februari 2000 / Working Hours Adjustment Act of 19 February 2000
loading...
 

Loading...