Loon en Werk

Minimumloon

Het minimumloon is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, opgesteld en gereguleerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minimumjeugdlonen zijn geregeld bij Besluit Minimumjeugdloonregeling van 29 juni 1983, en gewijzigd op 1 juli 2019. Er zijn in Nederland dus verschillende minimumlonen.

Werknemer en werkgever maken afspraken over het loon in de arbeidsovereenkomst. Ze moeten daarbij de bepalingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in acht nemen. Werknemers mogen niet minder betaald krijgen dan het wettelijk minimumloon: vanaf 21 jaar geldt het volwassen minimumloon en voor jongeren van 15 tot 20 jaar een oplopend percentage daarvan. Bijna 80% van de werknemers valt onder een cao en heeft dus recht op de betaling volgens de loonschalen die daarin zijn afgesproken. Jongeren tussen de 15 en 20 krijgen een percentage van het volwassen minimumloon:

  • Jongeren van 20 hebben recht op 80%;
  • Jongeren van 19 hebben recht op 60%;
  • Jongeren van 18 hebben recht op 50%;
  • Jongeren van 17 hebben recht op 39,5%;
  • Jongeren van 16 hebben recht op 34,5%;
  • Jongeren van 15 hebben recht op 30%.    

Voor jeugdige werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar geldt het reguliere minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl tussen de 18 en 20 jaar oud gelden alternatieve lonen.

Elke zes maanden wordt het minimumloon aangepast (op 1 januari en 1 juli) aan de hand van het gemiddelde van de landelijke loonontwikkeling. Voor een overzicht van het actuele minimumloon zie de Minimumloon Check. Zowel de Loonwijzer als de overheid gebruiken bruto minimumlonen die berekend zijn op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse wijze. Het bruto minimumloon bevat alles, afgezien van de wettelijke vakantietoeslag van 8%.  

De genoemde bedragen gelden voor voltijdwerkers. Een volledige werkweek is nooit meer dan 40 uur, maar meestal minder, afhankelijk van de sector en de cao. Het minimumuurloon is hoger als de voltijd werkweek minder dan 40 uur omvat.

Wanneer een werknemer denkt dat die onder het wettelijk minimumloon betaald wordt, kan er hulp ingeschakeld worden via de vakbonden of het Juridisch Loket. Sancties en boetes worden soms uitgedeeld, afhankelijk van de lengte van de zaak.

In Nederland kennen wij geen officiële armoedegrens waar het minimumloon aan gelieerd is. Het CBS houdt informatie over armoede bij rondom de lage-inkomensgrens. Het wettelijk minimumloon is 100% van de sociale uitkering norm voor een familie per maand. Voor een een-oudergezin is dit 70% van het minimumloon. Voor een alleenstaande is dit 50%.

Bronnen:

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van 27 november 1968  

Besluit minimumjeugdloonregeling van 29 juni 1983

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2019, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Regulier loon

Het basissalaris bestaat uit het inkomen uit een baan, zonder toeslagen voor overuren, vakantiegeld, winstdeling en andere speciale toeslagen. (artikel 6 van de Wet minimumloon).

Loon of salaris kan contant of via de bank betaald worden, maar ten minste het minimumloon moet giraal betaald worden. Het is mogelijk dat de werkgever deels op andere wijze loon betaalt als de aard van het bedrijf dat wenselijk maakt. Denk aan persoonlijke gebruiksgoederen (met uitzondering van alcoholhoudende dranken en schadelijke drugs); huisvesting inclusief licht en verwarming; diensten en verstrekkingen zoals opleiding, kost en inwoning; aandelen, claimrechten, waardebonnen en overige goederen met waarde. De werkgever mag aan zulke goederen en diensten ter betaling van de geleverde arbeid geen waarde toekennen die hoger ligt dan hun gangbare marktwaarde.

Een werknemer moet het salaris uitbetaald krijgen op een vooraf schriftelijk overeengekomen termijn: dagelijks, wekelijks, vierwekelijks of per maand (de maximale termijn). Betaling van het salaris moet in ieder geval deels op een bankrekening. Er is een wet van kracht geworden ter wijziging van de Wet op het minimumloon, die de werkgever verplicht om ten minste het minimumloon uit te betalen op de bankrekening van de werknemer.

Het loon moet binnen een week na de gewerkte periode worden uitbetaald. Deze periode kan worden verlengd bij schriftelijke overeenkomst tot maximaal een maand in geval van een weekloon en tot maximaal drie maanden in geval van een maandloon. Als deze periode wordt overschreden, terwijl de werkgever aantoonbaar in gebreke blijft, dan kan de verschuldigde loonsom met een bepaald bedrag worden verhoogd. De werknemer moet hiervoor een loonvordering instellen. 

De werkgever moet een geschreven, gedrukte of elektronische salarisstrook beschikbaar stellen waarop staat hoeveel het salaris bedraagt, hoe het is samengesteld, eventuele aftrekposten, het aantal gewerkte uren en het wettelijk minimumloon waarop de werknemer recht heeft.

Een arbeidscontract is ongeldig als het enige bepaling bevat die inhoudt dat het salaris op de betaaldag niet volledig hoeft te worden uitbetaald. Dat geldt niet wanneer de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met bepaalde aftrekposten zoals premie voor pensioenopbouw, terugbetaling van voorschotten of te veel betaalde overuren, huur van aan het werk gerelateerde accommodatie en andersoortige verrekening of boetes voor nauwkeurig omschreven uitzonderingen.

Wanneer de werknemer fooien ontvangt, bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de horeca, dan is het de werkgever niet toegestaan zich deze fooien toe te eigenen. In het arbeidscontract mag dan ook geen 'fooienbeding' worden opgenomen met deze strekking. Ook mag het bedrag van de ontvangen fooien niet in mindering worden gebracht op het verdiende salaris. Wel kan de werkgever een zogenaamde fooienpot instellen, waardoor de fooien worden verdeeld onder alle werknemers, ook diegenen die niet met klanten in contact komen.

Bronnen:

§616-633 van Boek 7, Titel 10, Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek;

Arrest Hoge Raad, 02-03-2001, zaaknummer C99/180HR

Wetgeving loon en werk

  • Boek 7, Titel 10: Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek / Book 7, Title 10 (Employment Contracts) of Dutch Civil Code
  • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van 27 november 1968 / Minimum Wages and Minimum Holiday Allowances Act of 27 November 1968
  • Besluit minimumjeugdloonregeling van 29 juni 1983 / Decree concerning Minimum Wages for Young Workers of 29 June 1983
  • Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2019, nr. 2019-0000050552, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 / Decree on the Adjustment of Minimum Wage from 1 May 2019 (Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2019, nr. 2019-0000050552, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2019)
loading...
 

Loading...