Loon en Werk

Minimumloon

Het minimumloon is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De minimumjeugdlonen zijn geregeld bij Besluit Minimumjeugdloonregeling van 29 juni 1983, en gewijzigd op 20 juli 2012.

Werknemer en werkgever maken afspraken over het loon in de arbeidsovereenkomst. Ze moeten daarbij de bepalingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in acht nemen. Werknemers mogen niet minder betaald krijgen dan het wettelijk minimumloon: vanaf 23 jaar geldt het volwassen minimumloon en voor jongeren van 15 tot 22 jaar een oplopend percentage daarvan. Bijna 80% van de werknemers valt onder een cao en heeft dus recht op de betaling volgens de loonschalen die daarin zijn afgesproken.   

Elke zes maanden wordt het minimumloon aangepast (op 1 januari en 1 juli) aan de hand van het gemiddelde van de landelijke loonontwikkeling. Voor een overzicht van het actuele minimumloon zie de Minimumloon Check.  

De genoemde gedragen gelden voor voltijdwerkers. Een volledige werkweek is nooit meer dan 40 uur, maar meestal minder, afhankelijk van de sector en de cao. Het minimumuurloon is hoger als de voltijd werkweek minder dan 40 uur omvat.  

 

Bronnen:

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van 27 november 1968  

Besluit minimumjeugdloonregeling van 29 juni 1983

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2014, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2014, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

 

Regulier loon

Het basissalaris bestaat uit het inkomen uit een baan, zonder toeslagen voor overuren, vakantiegeld, winstdeling en andere speciale toeslagen. (artikel 6 van de Wet minimumloon).

Loon of salaris kan contant of via de bank betaald worden in: geld, maar ten minste het minimumloon moet giraal betaald worden. Het is mogelijk dat de werkgever deels op andere wijze loon betaalt als de aard van het bedrijf dat wenselijk maakt. Denk aan persoonlijke gebruiksgoederen (met uitzondering van alcoholhoudende dranken en schadelijke drugs); huisvesting inclusief licht en verwarming; diensten en verstrekkingen zoals opleiding, kost en inwoning; aandelen, claimrechten, waardebonnen en overige goederen met waarde. De werkgever mag aan zulke goederen en diensten ter betaling van de geleverde arbeid geen waarde toekennen die hoger ligt dan hun gangbare marktwaarde.

Een werknemer moet het salaris uitbetaald krijgen op een vooraf schriftelijk overeengekomen termijn: dagelijks, wekelijks, vierwekelijks of per maand (de maximale termijn). Betaling van het salaris moet in ieder geval deels op een bankrekening. Er is een wet van kracht geworden ter wijziging van de Wet op het minimumloon, die de werkgever verplicht om ten minste het minimumloon uit te betalen op de bankrekening van de werknemer.

Het loon moet binnen een week na de gewerkte periode worden uitbetaald. Deze periode kan worden verlengd bij schriftelijke overeenkomst tot maximaal een maand in geval van een weekloon en tot maximaal drie maanden in geval van een maandloon. Als deze periode wordt overschreden, terwijl de werkgever aantoonbaar in gebreke blijft, dan kan de verschuldigde loonsom met een bepaald bedrag worden verhoogd. De werknemer moet hiervoor een loonvordering instellen. 

De werkgever moet een geschreven, gedrukte of elektronische salarisstrook beschikbaar stellen waarop staat hoeveel het salaris bedraagt, hoe het is samengesteld, eventuele aftrekposten, het aantal gewerkte uren en het wettelijk minimumloon waarop de werknemer recht heeft.

Een arbeidscontract is ongeldig als het enige bepaling bevat die inhoudt dat het salaris op de betaaldag niet volledig hoeft te worden uitbetaald. Dat geldt niet wanneer de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met bepaalde aftrekposten zoals premie voor pensioenopbouw, terugbetaling van voorschotten of te veel betaalde overuren, huur van aan het werk gerelateerde accommodatie en andersoortige verrekening of boetes voor nauwkeurig omschreven uitzonderingen.


Bronnen: §616-633 van Boek 7, Titel 10, Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek

loading...
 
 

 
 
Loading...