Zwangerschap en Werk

Zwangerschapsverlof

Vrouwelijke werknemers hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken/112 dagen (vier tot zes weken voor de bevalling en tien tot twaalf weken na de geboorte). Verlof is verplicht vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en zes weken daarna. Een werknemer moet de werkgever ten minste drie weken voor aanvang van het verlof daarvan in kennis stellen met een schriftelijke medische verklaring.

De verlofperiode na de bevalling wordt niet gekort als de bevalling na de uitgerekende datum plaatsvond. Als de werknemer het wenst dan kan de laatste periode van het bevallingsverlof gespreid worden opgenomen over een periode van 30 weken. Een verzoek hiertoe moet bij de werkgever worden ingediend uiterlijk drie weken na het begin van het bevallingsverlof. De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren wegens zwaarwegende bedrijfsproblemen.

Als het kind langer dan een week in het ziekenhuis is/was opgenomen, kan het bevallingsverlof maximaal tien weken worden verlengd. Indien de moeder bij de bevalling overlijdt, dan kan de partner de rest van het bevallingsverlof opnemen. De vakantieopbouw gaat gewoon door tijdens het verlof; verlofdagen mogen niet worden verrekend met vakantiedagen.

Zwangerschap en inkomen

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is betaald (112 dagen plus mogelijke verlenging ten gevolge van een aan de zwangerschap of bevalling gerelateerde ziekte). Het recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof komt ook toe aan de werknemer die is uitgerekend binnen een periode van 10 weken na einde dienstverband. De vrouwelijke werknemer moet een uitkering aanvragen via de werkgever bij het UWV, uiterlijk twee weken voor het begin van het verlof. Bij deze aanvraag moet een schriftelijke verklaring worden overlegd van de arts of vroedvrouw met daarop de uitgerekende bevallingsdatum en de dag waarop de werknemer het verlof wil laten ingaan.

Tijdens de verlofperiode hebben werknemers recht op hun volledige dagloon tot het maximumdagloon (€202,17 per 1 januari 2016). Ook vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op een uitkering, ter hoogte van het wettelijk minimumloon. Zie voor meer informatie daarover de pagina over de zwangerschapsuitkering op de Eigenbaaswijzer.

Bronnen: secties 3 & 4 van de Wet arbeid en zorg van 16 november 2001 

Medische zorg

De Zorgverzekeringswet (ZVW) bepaalt dat alle inwoners van Nederland zich verplicht moeten verzekeren. De nominale premie voor de verplichte verzekering ligt tussen de € 1.000 en € 1.500. De werkgever draagt bovendien 6,95% van het bruto salaris van de werknemer af als werkgeversheffing ZVW.

Medische zorg voor zwangere werknemers (vroedvrouwen inbegrepen) is vrijgesteld van het verplicht eigen risico ZVW (€ 385 in 2016).


Bronnen: Zorgverzekeringswet van 16 juni 2005

loading...
 
 

 
 
Loading...