Seksuele Intimidatie

Seksuele Intimidatie

Seksuele intimidatie is 'enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie die tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd (art.7:646 BW). Een werknemer die zich actief of passief tegen zulk gedrag verzet, mag niet door een werkgever worden benadeeld.

De Arbeidsomstandighedenwet bevat de verplichting voor de werkgever om te zorgen voor arbeidsomstandigheden waarin dergelijke intimidatie wordt voorkomen, of als die niet kan worden uitgesloten, de psychosociale arbeidsbelasting en stress die voortkomt uit directe en indirecte discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld zoveel mogelijk te beperken.

Seksuele intimidatie is geen misdrijf in de zin van de wet, tenzij het uitloopt op aanranding of verkrachting. De werkgever dient een veilige werkomgeving te bieden, vrij van psychosociale druk. Slaagt de werkgever daarin niet en neemt de werknemer om die reden ontslag, dan kan de werkgever worden veroordeeld tot schadevergoeding. Een seksueel geïntimideerde werknemer mag met onmiddellijke ingang ontslag nemen als de voortzetting van het dienstverband ernstig risico zou opleveren voor leven en welzijn, gezondheid, moraal en goede naam. Evenzeer mag een werkgever een werknemer schorsen of zelfs op staande voet ontslaan indien deze ernstig intimiderend gedrag vertoont.

 

Bronnen: de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) van 2 maart 1994; de Wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen van 1 maart 1980; §646, 678, en 679 van Boek 7, Titel 10 Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek; Arbeidsomstandighedenwet van 18 maart 1999

loading...
 
 

 
 
Loading...