Sociale Zekerheid

Pensioenrechten

Momenteel is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden; dit blijft zo tot en met 2021. De AOW-leeftijd loopt geleidelijk op tot 67 jaar, in 2024 en 2025. Wie in Nederland woont of werkt, bouwt AOW-recht op vanaf zijn 15e (wordt 17 in 2022) tot de dan geldende AOW-leeftijd. Voor een volledig AOW-pensioen moet iemand 50 jaar in Nederland gewoond of gewerkt hebben. Elk ontbrekend jaar leidt tot een korting van de AOW met 2%. 

Er is geen verband tussen de hoogte van de AOW en hoeveel AOW-premie men heeft betaald. Het algemene ouderdomspensioen is gelijk voor iedereen die 50 jaar heeft opgebouwd, maar de hoogte van het pensioen verschilt tussen alleenwonenden en samenwonenden.

Alleenwonenden hebben recht op een AOW-pensioen ter hoogte van 70% van het netto minimumloon. Samenwonenden of getrouwde personen hebben recht op 50%. Is de partner ook AOW-gerechtigd, dan ontvangen ze samen 100% van het netto minimumloon. Men kon aanspraak maken op een toeslag als de jongere partner geen of weinig inkomen had. Per 1 april 2015 is deze toeslag vervallen voor nieuwe AOW-gerechtigden. 

De meeste werknemers (90%) bouwen aanvullend pensioen op door (verplicht) deel te nemen aan de (bedrijfstak)pensioenregeling die voor hun sector of bedrijf geldt. Pensioen is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Werkgevers nemen meestal twee derde van de premie voor hun rekening en werknemers een derde.

Via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen mensen nagaan of en waar ze pensioen hebben opgebouwd. Pensioenuitvoerders kunne kleine pensioenpotjes uit het verleden voortaan overdragen aan de pensioenuitvoerder waar iemand nu pensioen opbouwt. Darbij gaat het om potjes van 2 tot 466 euro per jaar.

Bron: Algemene Ouderdoms Wet (AOW) van 31 mei 1956

Mag-Ontslag

 

De rechten van niet-standaard werkenden bij ouderdomspensioen (platformwerkenden)

 

Elke Nederlandse ingezetene heeft recht op AOW. Voor een volledig AOW-pensioen moet iemand 50 jaar in Nederland gewoond of gewerkt hebben. Elk ontbrekend jaar leidt tot een korting van de AOW met 2%. De meeste werknemers (90%) bouwen aanvullend pensioen op door (verplicht) deel te nemen aan de (bedrijfstak)pensioenregeling die voor hun sector of bedrijf geldt. Dit geldt echter niet voor zzp'ers.

AOW geldt voor iedere Nederlandse ingezeten. Pensioenregelingen binnen de sector of het bedrijf gelden echter niet voor zzp'ers. Momenteel is de pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden. AOW ontvangen tijdens vroegpensioen is niet mogelijk.Voor een volledig AOW-pensioen moet iemand 50 jaar in Nederland gewoond of gewerkt hebben. Elk ontbrekend jaar leidt tot een korting van de AOW met 2%.

Elke Nederlandse belastingbetaler betaalt mee aan het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, waaruit de AOW wordt gefinancierd. Dit is momenteel 17,9% van het inkomen, tot het maximale bedrag van € 9.483. Bij sector- of bedrijfspensioenregelingen nemen werkgevers meestal twee derde van de premie voor hun rekening en werknemers een derde. Deze regelingen gelden echter niet voor zzp'ers.

Nabestaandenpensioen

Ingezetenen van Nederland vallen onder de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Deze voorziet in een nabestaandenpensioen voor de partner en in een wezenpensioen.

Voor een ANW-uitkering komen in aanmerking nabestaande partners met een minderjarig ongehuwd kind (of wanneer er sprake is van zwangerschap) en wezen totdat ze 16 zijn (of 21 als ze studeren). Nabestaanden zonder kinderen hebben geen recht op een ANW-uitkering tenzij ze arbeidsongeschikt zijn en minder dan 45% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het nabestaandenpensioen vervalt bij huwelijk, partnerregistratie of samenwoning.

Het wettelijk nabestaandenpensioen bedraagt nooit meer dan 70% van het netto minimumloon. Inkomen van de nabestaande uit of in verband met arbeid wordt gekort, aanvullend nabestaandenpensioen niet. Het wezenpensioen is gekoppeld aan het minimumloon en wordt eveneens in januari en juli aangepast. In mei van elk jaar wordt de vakantie-uitkering (8%) uitbetaald.

Het wezenpensioen varieert met de leeftijd van de wees: Er zijn drie categorieën: voor kinderen onder de 10, van 10 tot 16, en van 16 tot 21 jaar.

Als de overledene participeerde in een aanvullende pensioenregeling dan kan in de meeste gevallen een aanvullend nabestaandenpensioen voor de partner en (half)wezen aangevraagd worden.

De werkgever van een overleden werknemer moet diens partner en minderjarige kinderen na het overlijden een eenmalige uitkering van een maandsalaris betalen. Soms is deze periode bij cao verlengd. Bij het overlijden van een uitkeringsgerechtigde of gepensioneerde ontvangen de nabestaanden eveneens de overlijdensuitkering.

Bron: Algemene Nabestaanden Wet (ANW) van 21 december 1995

Art. 7:674 BW

Mag-Ontslag

De rechten van niet-standaard werkenden bij nabestaandenpensioen (platformwerkenden)

 

Ingezetenen van Nederland vallen onder de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Deze voorziet in een nabestaandenpensioen voor de partner en in een wezenpensioen. Voor een ANW-uitkering komen in aanmerking nabestaande partners met een minderjarig ongehuwd kind (of wanneer er sprake is van zwangerschap) en wezen totdat ze 16 zijn (of 21 als ze studeren). Nabestaanden zonder kinderen hebben geen recht op een ANW-uitkering tenzij ze arbeidsongeschikt zijn en minder dan 45% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het nabestaandenpensioen vervalt bij huwelijk, partnerregistratie of samenwoning.

Het nabestaandenpensioen is van toepassing op praktisch elke Nederlandse ingezetene, dus ook op zelfstandigen. Het wettelijk nabestaandenpensioen bedraagt nooit meer dan 70% van het netto minimumloon. Inkomen van de nabestaande uit of in verband met arbeid wordt gekort, aanvullend nabestaandenpensioen niet. Voor een ANW-uitkering komen in aanmerking nabestaande partners als ze arbeidsongeschikt zijn en minder dan 45% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen of als ze moeten zorgen voor kinderen jonger dan 18 jaar. Wanneer de overledene heeft gewoond en gewerkt in het buitenland gedurende een of meerdere jaren, dan wordt de uitkering naar rato verminderd.

Invaliditeitsuitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden beschreven onder Invaliditeit/Ongevallen op het werk.

Wetgeving inzake sociale zekerheid

  • Algemene Ouderdoms Wet (AOW) van 31 mei 1956 / General Old Age Pensions Act of 31 May 1956
  • Algemene Nabestaanden Wet (ANW) van 21 december 1995 / General Surviving Relatives Act of 21 December 1995
  • Werkloosheidswet (WW) van 6 november 1986 / Unemployment Benefits Act of 6 November 1986
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van 18 februari 1966 / The Disability Insurance Act of 18 February 1966
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van 10 november 2005 / The Work According to the Labour Capacity Act of 10 November 2005
loading...
 

Loading...