Zoeken

Functie en Salaris: Directeur, Manager, CEO, Bestuurder, Afdelingshoofd

Directeuren van grote ondernemingen formuleren en herzien het beleid en plannen, coordineren en evalueren op hoofdlijnen de actviteiten van ondernemingen en organisaties (uitgezonderd belangenorganisaties en overheidsinstellingen), ondersteund door andere managers, meestal aan de hand van richtlijnen uitgevaardigd door een raad van bestuur of een ander lichaam waaraan zij verantwoording moeten afleggen over de activiteiten en de behaalde resultaten. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen directeuren, managers, CEO's bestuurders en afdelingshoofden in Nederland.

Taken

 • (a) plannen, sturen en coordineren het algehele functioneren van de onderneming of organisatie
 • (b) beoordelen de activiteiten en resultaten van de onderneming of organisatie en rapporteren aan de raad van bestuur/toezicht
 • (c) bepalen doelen, strategieen, beleid en programma's voor de onderneming of organisatie
 • (d) verzorgen het algehele leiderschap en hoogste management van de onderneming of organisatie
 • (e) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (f) wijzen materiele, financiele en personele middelen toe om het beleid en de programma's ten uitvoer te brengen
 • (g) monitoren en evalueren de prestaties van de organisatie, gemeten aan vooraf gestelde doelen en beleidsvoornemens
 • (h) overleggen met ondersteunende staffunctionarissen, beoordelen aanbevelingen en rapportages
 • (i) vertegenwoordigen van de organisatie bij officiele gelegenheden en in bestuursvergaderingen, bij onderhandelingen, op conventies, openbare hoorzittingen en fora
 • (j) selecteren of autoriseren de selectie van hoger personeel
 • (k) zorg dragen voor naleving door de onderneming of organisatie van relevante wet- en regelgeving
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Directeuren van grote ondernemingen