Oordelen Commissie Gelijke Behandeling - 2007

De volledige oordelen over salaris of pensioen zijn te vinden door het oordeelnummer in te vullen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeelnummer 2007-219
De staffel van de totale pensioenbijdragen in een beschikbare regeling valt onder de uitzondering van artikel 8, derde lid, WGBL. De verdeling van de werknemers- en werkgeversbijdragen is echter in strijd met de wet.
Een werkgever en een pensioenfonds hebben een beschikbare premieregeling aan de Commissie voorgelegd met de vraag of deze in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.De voorgelegde regeling geeft aan de...>>>

Oordeelnummer 2007-217
Geen premievrijstelling bij intreden arbeidsongeschiktheid indien deelnemer reeds 25% of meer arbeidsongeschikt was op ingangsdatum deelneming pensioen. Verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte.
Een vrouw, die lijdt aan een chronische ziekte, ontving een uitkering ingevolge de WAO, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%, toen zij in dienst trad van een werkgever. Deze werkgever is verplicht aangesloten bij een...>>>

Oordeelnummer 2007-216
Geen leeftijdsonderscheid door, in verband met de afschaffing van een VUT-regeling, een compensatieregeling te hanteren voor alle medewerkers ter waarde van 5% loonruimte.
Ter compensatie van de afschaffing van haar VUT-regeling stelt een instituut voor luchtvaart- en ruimtevaartonderzoek jaarlijks 5% loonruimte ter beschikking aan arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor haar medewerkers. De Commissie stelt vast...>>>

Oordeelnummer 2007-192
Commissie niet bevoegd te oordelen over onderscheid op grond van leeftijd en geslacht bij kortingsregeling nabestaandenpensioen omdat pensioenrechten zijn opgebouwd voor inwerkingtreding WGBL en voor 1 januari 1993.
Een beroepspensioenfonds paste tot en met 1992 een korting toe op het nabestaandenpensioen ingeval de nabestaande meer dan tien jaar jonger was dan de (gewezen) deelnemer. In dat geval werd het nabestaandenpensioen verminderd met 2,5% van dat...>>>

Oordeelnummer 2007-188
Werkgever maakt direct onderscheid op grond van geslacht door aan de werkneemster slechts een deel van de prestatiebonus uit te keren in verband met haar afwezigheid wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Werkneemster was in 2006 met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vanwege deze afwezigheid heeft zij in dat jaar van haar werkgever slechts een deel van de prestatiebonus ontvangen. Omdat de afwezigheid tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof...>>>

Oordeelnummer 2007-187
Geen onderscheid op grond van arbeidsduur bij beloning meeruren in CAO.
Een touringcarchauffeur die deeltijds werkt, klaagt over de wijziging van een vergoedingsregeling voor gewerkte meeruren in de CAO. Op grond daarvan ontvangen deeltijders pas een overwerkvergoeding als zij meer werken dan 40 uur per week. Op...>>>

Oordeelnummer 2007-186
Werkgever maakt geen onderscheid op grond van arbeidsduur bij beloning meeruren.
Een touringcarchauffeur die deeltijds werkt, klaagt over de wijziging van een vergoedingsregeling voor gewerkte meeruren in de CAO. Op grond daarvan ontvangen deeltijders pas een overwerkvergoeding als zij meer werken dan 40 uur per week, zijnde...>>>

Oordeelnummer 2007-174
Pensioenfonds maakt geen onderscheid door premie opbrengst gedurende beginperiode van een nieuwe regeling meer ten goede te laten komen aan de oudere deelnemers.
Een pensioenfonds legt de Commissie een nieuwe pensioenregeling voor waarin is voorzien in een mogelijkheid om met 60 jaar te stoppen met werken. Cao-partijen hebben willen aansluiten bij het niveau van de uitkering die voor 1 januari 2006 gold....>>>

Oordeelnummer 2007-167
Een pensioenfonds maakt verboden onderscheid op grond van arbeidsduur bij de korting van bijverdiensten op een FPU-uitkering.
Een vrouw is in deeltijd werkzaam geweest en ontvangt een FPU-uitkering. Het pensioenfonds heeft de bijverdiensten van de vrouw gekort op de FPU-uitkering. De Commissie is van oordeel dat het pensioenfonds met de bijverdienregeling van het...>>>

Oordeelnummer 2007-165
Sociale partners sector rijk zijn overeengekomen om voor werknemers geboren na 1949 die individuele bijspaarregelingen af te schaffen en de aanspraken die daaruit voortvloeien toe te voegen aan het ABP-Keuzepensioen. Onderscheid is objectief gerechtvaardi
Een ambtenaar heeft op individuele, vrijwillige spaarregelingen extra aanspraken op flexibel pensioen opgebouwd, gerelateerd aan de FPU-regeling. Per 1 januari 2006 zijn deze regeling en spaarmogelijkheden voor verzoeker, die is geboren na 1949,...>>>

Oordeelnummer 2007-164
Werkgever weigert toepassing FPU-arrangement op grond van leeftijd. Objectief gerechtvaardigd.
Een ambtenaar vraagt om beëindiging van zij dienstverband met gebruikmaking van een FPU-arrangement, zoals voorzien in het Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk. Zijn werkgever weigert omdat de ambtenaar nog geen 57 jaar is in de daarvoor...>>>

Oordeelnummer 2007-150
Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij heffen solidariteitspremie aan werknemers jonger dan 55 jaar teneinde VUT-regeling te laten voortbestaan ten behoeve van werknemers van 55 jaar en ouder.
Een man vraagt de Commissie te oordelen over de VUT-overgangsregeling in de CAO voor het boeken en tijdschriftenuitgeverijbedrijf 2005/2006. Om deel te kunnen nemen aan deze overgangsregeling diende de betrokken werknemer op 31 december 2004 55...>>>

Oordeelnummer 2007-146
Verzekeringsmaatschappij maakt verboden leeftijdsonderscheid in pensioenregelingen waarin 21 jaar als toetredingsleeftijd is opgenomen.
Een verzekeringsmaatschappij heeft de Commissie Gelijke Behandeling verzocht om een oordeel over de vraag of de drie door haar, met het oog op de toekomstige verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd ingevolge de nieuwe Pensioenwet,...>>>

Oordeelnummer 2007-145
Dertiende maand en ziekte. Tussenoordeel
Werknemer verzuimt voor 50% vanwege chronische klachten. De werkgever betaalt zijn loon volledig door maar kort wel de eindejaarsuitkering met 50%. Indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte, nu er een verband bestaat tussen...>>>

Oordeelnummer 2007-123
Een beroepspensioenfonds maakt geen verboden onderscheid op grond van geslacht door het hanteren van een verschillende ruilvoet voor mannen en vrouwen bij een premieregeling.
Een vrouw was werkzaam als zelfstandig fysiotherapeut en nam verplicht deel aan de pensioenregeling, zijnde een premieregeling, van een beroepspensioenfonds. Het beroepspensioenfonds heeft de vrouw met ingang met 1 mei 2005 een ouderdomspensioen...>>>

Oordeelnummer 2007-115
Geen onderscheid op grond van handicap/chronische ziekte bij de beloning omdat de werknemer geen arbeid van gelijke waarde aan dat van zijn collega"s verricht.
Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer aanvaardt werk bij een nieuwe werkgever als aankomend onderhoudsmonteur van centrale verwarmingsinstallaties. Van het UVW ontvangt hij een loonsuppletie omdat hij in zijn nieuwe functie minder...>>>

Oordeelnummer 2007-95
Geen verboden onderscheid op grond van leeftijd bij bepalen ingangsdatum pensioen.
Een man geboren in december 1950, kwam niet in aanmerking voor aanspraak op een flexibel pensioen. Om hiervoor in aanmerking te komen, diende zijn pensioen in te zijn gegaan vóór 1 januari 2006. Daarbij hanteert het pensioenfonds de eerste dag...>>>

Oordeelnummer 2007-94
Onderscheid op grond van leeftijd bij de arbeidsvoorwaarden door levensloopregeling.
Een onderneming heeft samen met twee vakbonden aanvullende CAO-afspraken gemaakt ten aanzien van de levensloop voor de bedrijfs-CAO. Onderdeel van deze afspraak bij de levensloopregeling is dat de onderneming aan haar werknemers een...>>>

Oordeelnummer 2007-90
Werkgever maakt verboden onderscheid op grond van geslacht door verzoekster geen bonus te geven in het jaar dat zij wegens zwangerschapsverlof een periode afwezig is geweest.
Verzoekster was in 2006 met zwangerschapsverlof en heeft in dat jaar van haar werkgever geen bonus ontvangen, terwijl al haar collega"s wel een bonus hebben ontvangen. In de daaraan voorafgaande jaren heeft verzoekster steeds wel een bonus...>>>

Oordeelnummer 2007-89
Een werkgever maakt objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van leeftijd bij de toekenning van een leeftijdsafhankelijke ontslagvergoeding aan een werknemer.
Verweerster, een werkgever, heeft de arbeidsovereenkomst met 26 werknemers beëindigd en daarbij een vertrekregeling aangeboden. De werknemers, geboren op of na 1 januari 1950, kregen een vertrekregeling conform de kantonrechterformule,...>>>

Oordeelnummer 2007-88
Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij het niet toekennen van een naar rato jubileumuitkering en een jubileumspeld of -broche. Geen onderscheid op grond van burgerlijke staat bij het toekennen van suppletie.
Een werkgever heeft ten behoeve van een reorganisatie een Sociaal Plan opgesteld. In het plan is een regeling "niet gevierd dienstjubileum" opgenomen. Hiervoor komen alleen gewezen werknemers vanaf 55 jaar in aanmerking. Beide verzoeksters zijn...>>>

Oordeelnummer 2007-80
Ouderenregeling in sociaal plan. Geen verboden onderscheid.
Man klaagt over ouderenregeling in het sociaal plan. Ex-werknemers van 56 jaar en ouder krijgen een minder gunstige afvloeiingsregeling dan ex-werknemers jonger dan 56 jaar. De oudere groep moet gebruik maken van VUT- en pensioenrechten en...>>>

Oordeelnummer 2007-79
Ouderenregeling in sociaal plan. Geen verboden onderscheid.
Man klaagt over ouderenregeling in het sociaal plan. Ex-werknemers van 56 jaar en ouder krijgen een minder gunstige afvloeiingsregeling dan ex-werknemers jonger dan 56 jaar. De oudere groep moet gebruik maken van VUT- en pensioenrechten en...>>>

Oordeelnummer 2007-78
Ouderenregeling in sociaal plan. Geen verboden onderscheid.
Man klaagt over ouderenregeling in het sociaal plan. Ex-werknemers van 56 jaar en ouder krijgen een minder gunstige afvloeiingsregeling dan ex-werknemers jonger dan 56 jaar. De oudere groep moet gebruik maken van VUT- en pensioenrechten en...>>>

Oordeelnummer 2007-74
Drempel in bonusregeling leidt tot verboden onderscheid op grond van arbeidsduur.
Een bedrijf heeft een bonusregeling opgesteld waarbij facturabele uren extra worden beloond. Voor deeltijders geldt dat de drempel waarbij de bonusuren gaan tellen, is verlaagd met 50% van het percentage dat zij minder dan 100% werkzaam zijn. De...>>>

Oordeelnummer 2007-73
Uitsluiting van deelname aan pensioenregeling leidt tot verboden onderscheid vanwege het tijdelijke karakter van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten.
Een vrouw is als fysiotherapeut werkzaam geweest op basis van drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor de duur van telkens één jaar. In verband met de tijdelijkheid van haar arbeidsovereenkomsten heeft haar werkgever de vrouw...>>>

Oordeelnummer 2007-64
Geen onderscheid bij uitkering aanvullende prepensioenpremies.
Een bedrijf beëindigt in verband met de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) zijn prepensioenregeling voor werknemers die zijn geboren na 1 januari 1950 en op 1 april 2005 in dienst...>>>

Oordeelnummer 2007-56
Vraag of het ABP onderscheid op grond van ras heeft gemaakt jegens een Nederlander van Surinaamse afkomst bij de arbeidsvoorwaarden, namelijk bij de berekening van zijn ambtenarenpensioen en bij de bejegening. Niet bevoegd/niet ontvankelijk.
De Commissie is niet bevoegd te beoordelen over verzoekers klacht over de berekening van zijn ambtenarenpensioen, nu de klacht betrekking heeft op vervulde tijdvakken van arbeid gelegen voor inwerkingtreding van de AWGB.Verzoeker is niet...>>>

Oordeelnummer 2007-47

Een vrouw ervaart beperkingen die zij toeschrijft aan de ziekte van Crohn. Zij heeft ongeveer een half jaar via een uitzendbureau als medewerker klantenservice bij de belastingdienst gewerkt. In die periode heeft zij veelvuldig verzuimd. Ze...>>>

Oordeelnummer 2007-13
Geen onderscheid op grond van leeftijd bij hanteren pensioenontslagleeftijd van 56 jaar.
Verweersters, een werkgever en een werknemersorganisatie, maken geen verboden onderscheid door het hanteren van een pensioenontslagleeftijd van 56 jaar voor verkeersvliegers met het oog op vooral de doorstroming. Bij de beoordeling van de...>>>

Oordeelnummer 2007-10
Pensioenontslag met 62 jaar leidt tot verboden onderscheid op grond van leeftijd.
Verzoeker is per 1 april 1995 als werknemer in dienst getreden bij verweerder. Op 26 februari 2007 wordt verzoeker 62 jaar oud. In het kader van een omvangrijke reorganisatie, die is gestart in 2005, zullen in de periode tot 2009 duizenden...>>>

Oordeelnummer 2007-4
De Sociale Verzekeringsbank en de Staat (Staatsssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maken geen verboden onderscheid op grond van ras door voor verzoekers hun (toeslag op de) AOW-aanspraak te korten voor de jaren dat zij niet in het Europese g
Een korting wordt toegepast op verzoekers AOW-aanspraken voor de jaren dat zij niet in Nederland woonden. Zij zijn volgens de AOW onverzekerd voor deze jaren; een korting van 2% voor ieder onverzekerd jaar wordt toegepast op verzoekers...>>>

loading...
 
 

 

 
Loading...