Principeakkoord CAO Arkema Vlissingen 2010-2012

Gerelateerde CAO
Arkema Vlissingen
Looptijd
juni 2010 tot en met 31 januari 2012

Loonmutaties
De schaalsalarissen worden als volgt verhoogd:
a. per 1 juni 2010 met 1,25%;
b. per 1 juni 2011 met 1%.

Arbeidsvoorwaarden

Extra uitloop voor werknemer die langdurig op maximum van zijn schaal staat

Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor de werknemer, die - dan - drie volle jaren of langer is ingeschaald geweest op het maximum van de voor hem geldende salarisschaal, hij in aanmerking komt voor een extra uitloop van 0,75% van zijn basis maandsalaris.


WGA-gedifferentieerde premie

De wetgever heeft werkgever de mogelijkheid gegeven om 50% van de zogenaamde WGAgedifferentieerde premie op het netto SV-loon van werknemer te verhalen. Gedurende de looptijd van de CAO zal werkgever van dit recht geen gebruikmaken en daarom de premie 100% betalen. Voor de werknemer levert dit voor 2009 een netto inkomensvoordeel op van circa 0,1% van het SV-loon.


Onderzoek werkbeleving c.q. werkdruk

Het opgestarte onderzoek naar de werkbeleving c.q. werkdruk wordt voortgezet. Werkgever zal vakbonden gelijkertijd en met dezelfde informatie informeren, als hij dit doet richting de ondernemingsraad. Vakbonden zullen op deze informatie binnen de gestelde termijnen reageren. Verder zal de werkgever zorg dragen dat de privacy regels bij het verstrekken van de informatie gerespecteerd blijven.


Wajong jongeren

Werkgever zal gedurende de looptijd van de CAO bij het UWV informatie inwinnen over mogelijkheden om 2 zogenaamde Wajong jongeren binnen zijn onderneming werkervaring te laten opdoen. Werkgever zal vervolgens op grond van deze informatie zich inspannen om tot een daadwerkelijke werkervaringsplaats te komen. Over de uitkomst van het gesprek met UWV en de mogelijkheden die onderzocht worden, zal werkgever vakbonden informeren.


Stage / werkervaringsplaatsen

Werkgever is bereid gedurende de looptijd van de CAO 4 stage en of werkervaringsplaatsen aan te bieden, mits:

a) er sprake is van een aanbod van stagiaires en of leerlingen;

b) de bedrijfsomstandigheden een kwalitatieve begeleiding kunnen waarborgen.

Werkgever zal vakbonden over de voortgang informeren.


Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Partijen hebben de mogelijkheid van EVC besproken en besloten de eerder tussen hen overeengekomen afspraak nogmaals onder de aandacht te brengen van de werknemers, te weten: Indien een werknemer op zijn verzoek, in het kader van een intern opleidingstraject gebruik wenst te maken van de mogelijkheid via EVC vrijstelling te krijgen van modulen in een beroepsopleiding, dan zal hierover individueel afspraken worden gemaakt.


Pensioenstudie

Werkgever en vakbonden zullen met in achtneming van het bepaalde in de CAO en voortvloeiende uit de Wet op de Ondernemingsraden medio 2010 een pensioenstudie opstarten.


Studie gevolgen vergrijzing onderneming en arbeidsmarkt

Partijen hebben gesproken over de vergrijzing binnen Arkema en de arbeidsmarkt. Partijen zijn overeengekomen om gedurende de looptijd van de CAO een studie te houden met betrekking tot de gevolgen van en mogelijke oplossingen voor deze vergrijzing. Partijen zullen via de studie ernaar steven om te komen tot oplossingen.


AWVN-regeling

Bij verlenging van de CAO zal de werkgeversbijdrageregeling (AWVN-regeling) voor de looptijd worden gecontinueerd.

Bron: Principeakkoord Arkema Vlissingen 2010-2012, De Unie, 26 juli 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...