Principeakkoord CAO Astellas 2010-2011

Gerelateerde CAO
Astellas
Looptijd
1 april 2010 t/m 30 september 2011

Loonmutaties
De CAO-salarisschalen worden gedurende de looptijd verhoogd op de volgende wijze:

1,75% per 1 april 2010
0,25% per 1 april 2011

Arbeidsvoorwaarden

Persoons Gerelateerd Budget (PGB)

Alle medewerkers komen gedurende de looptijd van de CAO in aanmerking voor een Persoons Gerelateerd Budget van € 350,--. Dit budget kunnen medewerkers gebruiken voor hun ontwikkeling en inzetbaarheid. CAO-partijen gaan medewerkers informeren over de verschillende keuzes en op welke manier medewerkers hiervan gebruik kunnen maken. In de loop van 2011 zullen CAO-partijen deze regeling met elkaar evalueren.


Seniorenregeling (artikel 1.8.9)

De huidige seniorenregeling gaat in op 62-jarige leeftijd. Partijen hebben gezamenlijk voorgesteld om de regeling per 1 april 2010 op een aantal punten aan te passen. Voortaan kunnen medewerkers al vanaf 60 jaar (en conform huidige CAO: t/m 64 jaar) een beroep doen op deze regeling. Daarnaast zal de salarisinhouding 20% per dag gaan bedragen en de vakantierechten dienen (met inachtneming van de geplande aaneengesloten vakantie, resp. geplande snipperdagen) te zijn opgenomen alvorens van deze regeling gebruik kan worden gemaakt. Gekochte dagen vanuit de seniorenregeling kunnen niet worden verkocht.


Resultaatafhankelijke Uitkering

De resultaatafhankelijke uitkering wordt voortgezet, waarbij de uitkering zal worden verhoogd. Met ingang van het budgetjaar 2010/2011 geldt bij het behalen van de Operating Profit een uitkeringsbudget van:


OP 100%: 1,0% van de loonsom (was 0.9)

OP 105%: 1,2% van de loonsom (was 1,1)

OP 110%: 1,4% van de loonsom (was 1.3)


Future of Work

Binnen Astellas is een project gestart met de naam Future of Work. Hieronder valt een veelheid aan activiteiten teneinde de inzet van arbeid op een zo goed en efficiënt mogelijke manier in te richten, met als doel te investeren in de kwaliteit van de arbeid. Partijen zijn het er over eens dat de vraagstukken rondom plusuren en blokuren ook in dit project thuishoren.


Levensfasebeleid

Het wordt van groot belang geacht dat binnen Astellas een actief levensfasebeleid wordt ontwikkeld. Doel van dit beleid is, dat medewerkers gedurende hun hele arbeidzame leven inzetbaar, gezond en gemotiveerd blijven. Hierbij speelt ook de balans tussen werk en privé (“gezond de eindstreep halen”, denk aan de uitleg rondom de FUT-regeling) een belangrijke rol.


Werkkostenregeling

Gedurende de contractsduur zal Astellas onderzoeken wat de effecten zijn van de nieuwe Werkkostenregeling. Eventuele consequenties worden waar van toepassing verwerkt in de CAO vanaf 1 oktober 2011 en worden niet eerder geëffectueerd dan 1 januari 2012.


Werkervaringsplaatsen

Werkgever zal zich gedurende de looptijd van de CAO inspannen een zes-tal werkervarings-plaatsen beschikbaar te stellen voor medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Te denken valt aan Wajongers, werkeloze jongeren, gehandicapten en/of stagiaires.


Opzegtermijn

Bij tijdelijke contracten (van minimaal 1 jaar) zal de opzegtermijn 1 maand bedragen.


Vakbondscontributie

Partijen zijn overeengekomen dat de werkgever de mogelijkheid biedt aan vakbondsleden, voor zover zij dit wensen, hun voor het jaar 2010 betaalde vakbondscontributie in mindering te brengen op het bruto salaris (13e maand) waardoor voor betrokken medewerker een fiscaal voordeel ontstaat. Deze afspraak wordt geboden gedurende de looptijd van de CAO indien en voor zolang deze fiscale mogelijkheid bestaat.


Werkgeversbijdrage

Gedurende de looptijd van deze CAO zal de werkgever de jaarlijkse bijdrage aan vakbonden continueren.

Bron: Principeakkoord Astellas 2010-2011, De Unie, 19 juli 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...