Principeakkoord CAO Technicolor 2010-2011

Gerelateerde CAO
Ericsson NOB
Looptijd
1 januari 2010 tot en met 31 december 2011

Loonmutaties
Er zal in juli 2010 een eenmalige uitkering worden betaald, aan alle op dat moment aanwezige werknemers, van 1,5% over 12x het juni-salaris. Voor medewerkers die later dan 1 januari 2010 in dienst zijn getreden zal dit bedrag naar rato worden berekend.

Voorts zal in april 2011 een structurele salarisverhoging van 1% worden doorgevoerd.

Arbeidsvoorwaarden

De compensatie voor de ziektekostenverzekering van € 28 bruto per maand zal gehandhaafd blijven.

De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer zal gehandhaafd blijven op de manier zoals dat in het reglement van PNO thans is beschreven. Vaak wordt daarnaar verwezen als ‘1/3wn-2/3wg’, maar in werkelijkheid is de premie 25,9% van de pensioengrondslag, waarbij 7,9% door de werknemer wordt betaald en 18% door de werk-gever (~30% wn - 70% wg).

Nachtdienstvrijstelling
De afgelopen jaren is de feitelijke leeftijd waarop medewerkers met pensioen gaan steeds iets opgeschoven. Tot 2005 was de prépensioenleeftijd 60 jaar, op dit moment gaan de meeste medewerkers tussen 61 en 62 met prépensioen. Naar verwachting zal die leeftijd de komende jaren verder opschuiven. Om toch voldoende personeel beschikbaar te houden om de nachtdiensten in te vullen is het de wens van Technicolor om de leeftijd waarop vrijstelling kan worden gevraagd te verhogen. Tot en met 2008 was die leeftijd 55 jaar. Nu is afgesproken dat die leeftijd gedurende de looptijd van deze nieuwe cao opschuift naar 57 jaar. Daarbij geldt de volgende overgangsregeling:
- Geboren in 1954: vrijstelling mogelijk vanaf 55 jaar
- Geboren in 1955: vrijstelling mogelijk vanaf 56 jaar
- Geboren in 1956: vrijstelling mogelijk vanaf 57 jaar
Voor medewerkers welke geboren zijn in 1957 of later, zal eind 2011 een nieuwe afspraak gemaakt worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel voor de nachtdiensten. Overigens is er ook een zogenaamde hardheidsclausule afgesproken: wanneer iemand aangeeft om gezondheidsredenen liever geen nachtdiensten te draaien, dan is het mogelijk de bedrijfsarts om advies te vragen. Op basis van dit advies kan iemand alsnog vrijstelling verkrijgen.

Employability
Medewerkers krijgen vanaf hun 45e jaar de mogelijkheid om 1 dag per jaar naar eigen inzicht te besteden om hun inzetbaarheid voor het bedrijf te behouden of te vergroten. Vanaf het 50e jaar zullen er 2 employability-dagen per jaar beschikbaar komen en vanaf het 55e jaar worden dat 3 dagen per jaar. De employability van specifieke vakkrachten binnen Technicolor is een belangrijk onderwerp. Technicolor investeert gericht in vakopleidingen en in training-on-the-job. Er zal voor 2010 voldoende opleidingsbudget beschikbaar zijn en er wordt blijvend geïnvesteerd in coaching en loopbaanbegeleiding van werknemer in alle leeftijdscategorieen.

Werkgelegenheid
Met betrekking tot werkzekerheid, is Technicolor bereid de volgende uitgangspunten te hanteren. Technicolor werkt met een personeelsbudget. Aan de basis van dit budget ligt de omvang van activiteiten en omzet ten grondslag. Technicolor zal zich in het kader van werkzekerheid inspannen om dit budget op het voor 2010 vastgestelde niveau te handhaven. De peildatum voor het vaststellen van de omvang van de formatie in het kader van deze afspraak is 1 januari 2010. Technicolor zal aan de OR op diens verzoek vertrouwelijke informatie verschaffen op basis waarvan de OR in staat is om de ontwikkeling van de formatieomvang (in de vorm van het maandelijkse HR Report) te verifiëren.

Om verdringing van vast personeel door extern personeel tegen te gaan worden alle vacatures eerst intern uitgezet en worden omscholingsmoge-lijkheden ingezet. In sommige gevallen wordt specifieke expertise extern betrokken. Ook hier wordt eerst intern de vacature uitgezet. Als een functie van een medewerker vervalt door organisatieaanpassingen heeft Technicolor de inspanningsverplichting om de medewerker van ‘werk naar werk’ te begeleiden. Dit betekent dat de leidinggevende en de HR-adviseur zich gezamenlijk met de medewerker inspannen om een passende functie binnen of (als dat niet lukt, vervolgens) buiten Technicolor te vinden. Als er geen passende baan binnen Technicolor is, kan er, in overleg met betrokkene, externe loopbaanbegeleiding plaatsvinden in samenwerking met een outplacementbureau en een individuele regeling getroffen worden. In sommige gevallen, wanneer een medewerker als zzp’er start, kan Technicolor als één van de opdrachtgevers optreden.

Jaarperiode
Om administratieve redenen zal de jaarperiode worden verschoven. We volgen voortaan het kalenerjaar. Dat betekent dat de overuren voortaan gerekend worden over de periode 1 januari tot en met 31 december. De huidige periode, welke begonnen is op 1 september 2009 loopt vanwege de overgang tot en met 31 december 2010.

Vakbondswerkzaamheden
In de Basis Branche CAO was afgesproken dat er per bedrijf een afspraak gemaakt zou worden voor extra vakbondsverlof voor kaderleden. Er is voor nu Technicolor afgesproken dat maximaal 2 werknemers maximaal 60 uur per jaar per persoon extra vakbondsverlof kunnen krijgen voor het bijwonen van algemene vergaderingen, bijeenkomsten en congressen van werknemersorganisaties, voor vergaderingen van bestuurscolleges (zoals PNO bestuur of deelnemersraad) of cursussen van zijn werknemersorganisatie.

Basis Branche CAO
Naast de Basis Branche CAO voor de Audiovisuele Facilitaire sector blijft, zolang deze nog niet Algemeen Verbindend is verklaard, de CAO Technicolor van kracht. Deze bedrijfs-cao heeft het primaat ter zake van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van Technicolor.
Bron: Principeakkoord Technicolor 2010-2011, CNV Dienstenbond, 29 juni 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...