Principeakkoord CAO Groothandel in Textiel 2009-2011

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Looptijd
01-04-2009 tot en met 31 maart 2011

Loonmutaties
· Op 1 juli 2010 worden de werkelijk betaalde salarissen en de salarisschalen verhoogd met 0,75%.
· Op 1 januari 2011 worden de werkelijk betaalde salarissen en de salarisschalen verhoogd met 0,25%.

Arbeidsvoorwaarden

Scholing en opleiding
Er zijn afspraken gemaakt over het functioneringsgesprek, loopbaanadvies, EVC en overige opleidingen.

Werkgelegenheid
CAO partijen onderkennen de noodzaak om te investeren in het behoud van werkgelegenheid. Hierbij is bijzondere aandacht nodig voor de groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder jongeren en arbeidsgehandicapten.

Werkgroep flexibiliteit
Er komt een paritair samengestelde werkgroep flexibiliteit. De werkgroep zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer te vergroten. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen zijn:

· Thuiswerken
· (flexibele) arbeidstijden
· Overwerk

Verkorten periode loongroep één

De periode, zoals opgenomen in artikel 3.3, waarin een werknemer ingedeeld kan zijn in loongroep 1 wordt verkort van twaalf maanden naar negen maanden.

Uitzendkrachten
Uitzendkrachten ontvangen vanaf de eerste dag salaris volgens de CAO groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen. Op de uitzendkrachten zullen na 26 weken ook de andere regels van de CAO groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen van toepassing zijn.

Arbeidsomstandigheden
Met betrekking tot de arbeidsomstandigheden zullen de volgende afspraken in de CAO worden opgenomen:

a) De werkgever laat aan elke werknemer op schrift weten wie de bedrijfsarts is en wanneer het spreekuur is.

b) Het staat elke werknemer vrij om zonder voorafgaande toestemming gebruik te maken van het arbeidsgezondheidskundig spreekuur.

c) Als de werkgever een brief krijgt van de Arbeidsinspectie zendt deze automatisch een afschrift, met eventueel een begeleidend schrijven, naar de OR/PVT

d) De werkgever stelt een verzuimbeleid op.

Verlof bij overlijden
Bij het aantoonbaar verzorgen van de begrafenis/ crematie van één van de ouders (schoonouders) grootouders, broer, zuster, schoondochter of kleinkind van de werknemer, zal de werkgever werknemers 4 dagen betaald verlof toekennen. Bij het niet (aantoonbaar) verzorgen van begrafenis en/of crematie blijft het betaald verlof 1 dag.

Overwerk door parttimers
De CAO bepalingen rondom overwerk zullen zodanig worden verduidelijkt, dat duidelijk is dat parttimers een overwerkvergoeding krijgen, als men werkt buiten de voor het bedrijf gebruikelijke arbeidstijd.

Opbouw vakantiedagen bij ziekte indien je gedeeltelijk werkt
Artikel 2.8 Opbouw bij ziekte indien je parttime gaat werken wordt in lijn gebracht met de wet: “Verrichtte een medewerker zijn werk slechts over een gedeelte van de overeengekomen arbeidsduur wegens ziekte, dan vindt de opbouw van het recht op vakantie alleen plaats over het gedeelte waarover het werk wel verricht wordt”.

Bron: Onderhandelingsresultaat 25 mei 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...