Principeakkoord CAO Gezondheidscentra 2009-2011

Gerelateerde CAO
Gezondheidscentra
Looptijd
1 april 2009 tot en met 31 maart 2011

Loonmutaties
01-04-2009: 1% salarisverhoging
dec-2009: eindejaarsuitkering
01-06-2010: 1% salarisverhoging
dec-2010: eindejaarsuitkering

Arbeidsvoorwaarden

Fysiotherapeuten
De eenmalige uitkering voor fysiotherapeuten, zoals geformuleerd in de Cao Gezondheidscentra 2008-2009, wordt over het jaar 2009 gecontinueerd. Partijen zijn overeengekomen dat de functie van fysiotherapeut en gespecialiseerd fysiotherapeut volgens de bestaande systematiek via functiewaardering zal worden gewaardeerd. Partijen zijn overeengekomen de uitkomsten van het functiewaarderingsonderzoek naar deze functies met ingang van 1 januari 2010 (met terugwerkende kracht) in de cao te verwerken.

Verloskundigen
Werkgevers zullen zich inspannen om de tariefsverhoging, die bedoeld is om de werkdruk van de verloskundigen binnen de gezondheidscentra te verlagen, te vertalen in formatieplaatsen. Daarnaast zijn partijen overeengekomen nader te onderzoeken of er een andere beloningssystematiek voor deze professionals kan worden ontwikkeld.

Wachtgeldregeling (artikel 50 en uitvoeringsregeling K)
De duur van de wachtgeldregeling wordt met ingang van 1 juli 2010 maximaal 38 maanden; deze periode van 38 maanden is gelijk aan de huidige maximale WW-termijn.

Uitgezonderd van deze maximale duur van 38 maanden zijn de werknemers die onder de overgangsregeling vallen. Mocht de wettelijke maximale WW-termijn wijzigen dan overleggen cao partijen opnieuw over de maximale duur van de wachtgeldregeling die dan van toepassing zal zijn.

Inconveniëntentoeslagen
Per 1 januari 2010 wordt de bedragen in lid 2, 3 en 4 van artikel 3.3.2. als volgt aangepast. Voor de avond-, nacht- en weekenddiensten is de toelage € 51,30 bruto per uur. Voor de achterwachtdiensten gedurende de nacht ontvangt de huisarts een toelage ter ter grootte van € 9,- per uur.

Stagevergoeding coassistenten
Een coassistent, die zijn coschap huisartsengeneeskunde in een gezondheidscentrum loopt, heeft per 1 april 2010 recht op een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand, naast een reiskostenvergoeding voor zover niet gedekt door een OV kaart. Bij een deeltijdstage geldt het naar rato beginsel. Het gaat hierbij om het coschap huisartsgeneeskunde en niet om de kennismakingsperiode als student geneeskunde. De stagevergoeding wordt gefinancierd door het FOAG-fonds via een trekkingsrecht van de werkgever waar de coassistenten de betreffende stage lopen. In het geval de financiering via het FOAG-fonds niet meer mogelijk is, zullen cao-partijen nader overleg voeren.

Bron: Georganiseerd Overleg G&G-sector, Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra, 22 april 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...