Principeakkoord Doe-het-zelfbranche 2010-2011

Gerelateerde CAO
Doe-Het-Zelfbranche
Looptijd
1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011

Loonmutaties
De feitelijke en de schaallonen van de werknemers, ingedeeld in groep 2 en hoger worden per 1 juli 2010 verhoogd met 1,0%.

Arbeidsvoorwaarden

- Employability – het opleidingshuis voor de dhz-branche

Partijen in de dhz-branche zijn van mening dat het van groot belang is de inzetbaarheid en werkzekerheid van medewerkers te bevorderen, niet alleen binnen de dhz-branche, maar ook daarbuiten. In dat verband vinden partijen dat het gewenst is de startkwalificaties in de branche te verhogen en vast te leggen. Door het aanbieden van scholingsmogelijkheden wordt de kwaliteit van de medewerkers in de branche en daarmee ook van de branche als geheel, bevorderd. Door investeringen in kennis ontstaan ook betere loopbaanmogelijkheden voor de medewerkers en wordt de werkzekerheid vergroot.

Partijen spannen zich in om te komen tot een effectieve opzet en inrichting van het beroepsonderwijs in en voor de dhz-branche en een integrale vernieuwing van de vakopleiding voor de dhz-branche: het opleidingshuis voor de dhz-branche.

Het streven is de drempel voor deelname aan de vakopleiding zo laag mogelijk te maken door de inschrijvings- en examenkosten voor medewerkers die onder de werkingssfeer van de dhz-cao vallen, zoveel mogelijk (in relatie tot de beschikbare financiële mogelijkheden) voor rekening te laten komen van het Sociaal Fonds.

In de dhz-branche zullen op ruime schaal mogelijkheden voor stages worden aangeboden.

Na afloop van stages zullen branchestagecertificaten worden uitgereikt.

In het kader van loopbaan- en levensfasebeleid kunnen EVC-trajecten (Erkenning van Verworven Competenties) een belangrijke rol spelen. Nader zal worden afgesproken hoe die trajecten zullen worden bevorderd. Tevens zal nader worden overlegd hoe het ter beschikking stellen van instrumenten en hulpmiddelen als modellen voor functioneringsgesprekken, een loopbaanscan, een workability-index en een actieve informatie over subsidiemogelijkheden een belangrijke invulling gaan leveren aan dat beleid.

Een belangrijk positief effect op de inzetbaarheid binnen de branche verwachten partijen ook van een op internet in te richten job- en vacaturemarkt voor de dhz-branche. In de komende tijd zal aan de inrichting van een dergelijke site worden gewerkt Bovenstaande zaken zullen in een protocol bij de cao worden vastgelegd.

Doel van partijen is gedurende de looptijd van de cao al een deel van de boogde maatregelen en/of afspraken van kracht te laten zijn.


Voor nadere adviezen over de verdere uitwerking van de genoemde onderwerpen tot een werkbaar en operationeel opleidingshuis en employability-instrumentarium voor de branche, zullen partijen op korte termijn een werkgroep instellen die rapporteert aan cao-partijen.

Een belangrijk element bij de adviezen is het zoveel waarborgen van toegankelijkheid, het waar redelijk en mogelijk belonen van initiatieven, maar ook het betaalbaar en beheersbaar houden van het opleidingshuis door het - waar nodig - stellen van toetredingsregels op grond van redelijke en objectieve criteria.

De werkgroep zal ook adviseren op welke wijze bestaande cao-teksten moeten worden aangepast en hoe een deel van de implementatie per 1 januari 2011 gereed kan zijn.

Ter bespreking van de voortgang tussen cao-partijen op 6 december 2010, zal het eerste deel van het advies van de werkgroep voor of uiterlijk 1 december 2010 gereed moeten zijn.


- Sociaal Fonds dhz-branche

In het kader van de afspraken over employability en het opleidingshuis voor de dhz-branche zullen, waar nodig en mogelijk, middelen van het Sociaal Fonds worden ingezet. Caopartijen spreken ook daarom af de cao inzake het Sociaal Fonds, die eind maart jl. is afgelopen, weer met 5 jaar te verlengen. De premiehoogte voor de heffing blijft gehandhaafd op 0,1% van de loonsom.


- Arbocatalogus

Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen overleggen over de ontwikkeling van een Arbocatalogus voor de doe-het-zelfbranche. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elders, maar ook in de branche ontwikkelde onderdelen.

Bron: CNV Dienstenbond, 3 juni 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...