Principeakkoord CAO Gemeenten 2009-2011

Gerelateerde CAO
Gemeenten Personeel (Verlopen)
Looptijd
1 juni 2009 tot 1 juni 2011

Loonmutaties
Werkgevers en werknemers onderkennen het belang van koopkrachtbehoud. Tegelijkertijd is sprake van een om meerdere redenen uiterst onzekere financiële situatie van de gemeenten. In dat licht zijn

werkgevers en werknemers het volgende overeengekomen:


- De eindejaarsuitkering wordt in 2010 verhoogd met 0,5% (van 5% naar 5,5%).

- De bodem in de eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2010 verhoogd van € 836,- naar € 1750,-.

- Per januari 2011 worden de salarissen met 0,5% verhoogd.

- In 2011 wordt de eindejaarsuitkering verder verhoogd met 0,5% (van 5,5% naar 6,0%).

- De medewerkers ontvangen in 2010 twee eenmalige uitkeringen:


(a) De medewerkers ontvangen in 2010 een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris. De grondslag van deze uitkering is 12 keer het maandsalaris in april 2010 ter compensatie van het feit dat men in 2009 geen salarisverhoging heeft ontvangen.

(b) De medewerkers ontvangen in 2010 een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris. De grondslag van deze uitkering is 12 keer het maandsalaris van april 2010. Een groot deel van de medewerkers in de gemeentelijke sector heeft deze uitkering al ontvangen en ontvangt deze niet nogmaals. Voor diegenen die deze uitkering nog niet hebben ontvangen geldt dat deze zo snel als mogelijk wordt uitgekeerd na definitieve vaststelling van het Cao-akkoord.


Bovengenoemde uitkering van 1% wordt omgezet in een gelijkwaardige structurele looncomponent (salaris), tenzij gedurende de looptijd van deze Cao geen overeenstemming wordt bereikt over een nog op te stellen leidraad over de noodzakelijke veranderingen van de gemeentelijke organisatie in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector. Uitgangspunten voor deze leidraad zijn: modernisering en flexibilisering, terugdringen van externen (boven op bestaande taakstellingen), terugdringen van de bureaucratisering en, als taakstellingen leiden tot vermindering van formatieplaatsen, is begeleiden van werk naar werk uitgangspunt, zodat gedwongen werkeloosheid wordt voorkomen.


Terugdringen aantal externen
Partijen constateren dat gemeenten vaak externen inhuren. Naast de inhuur voor piekbelasting en vervanging wegens ziekte worden in gemeenten veelvuldig externen ingehuurd. Partijen vinden het belangrijk dat het aantal externen waar mogelijk wordt teruggedrongen. Gemeenten kunnen eerder hun eigen medewerkers op interessante projecten zetten en ze daarvoor opleiden en/of toerusten. Gemeenten hoeven daardoor minder snel personeel van derden in te huren en kunnen daarmee flink besparen op deze kosten. Voor de medewerkers biedt dit meer loopbaanmogelijkheden. Partijen spreken af om in de komende jaren op sectorniveau de ontwikkeling van externe inhuur te meten met de personeelsmonitor. Over 2009 vindt de nulmeting plaats.

Bron: Principeakkoord CAO Gemeenten 2009 - 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...