Akkoord CAO APG/Loyalis en CAO Cordares 2009-2011

Gerelateerde CAO
Cordares
Looptijd
01 april 2009 tot 01 april 2011

Loonmutaties
o Op 1-1-2010 worden beide cao's de lonen en de schalen structureel met 1,5 % verhoogd.

o Op 1-12-2010 wordt binnen de bestaande afspraken in de cao APG/Loyalis, de bestaande eindejaarsuitkering over 2010 verhoogd met 0,5%. Het dan bereikte percentage van 7,45 % zal niet meer worden aangepast.

o Binnen de Cao Cordares worden op 1-12-2010 de lonen en schalen structureel met 0,5% verhoogd.


Één cao voor de APG Groep
Per 01-04-2011 zal er een basis concern-cao ontwikkeld zijn voor de APG Groep. Deze cao omvat tevens de twee huidige bestaande cao's van APG/Loyalis en Cordares en zal gaan gelden voor nieuwe medewerkers die vanaf die datum in dienst treden. Tot die tijd treden nieuwe medewerkers in dienst bij Cordares en vallen hiermee onder de cao Cordares. Arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen zullen in principe via de nieuwe APG concern-cao plaatsvinden.


De nieuwe concern-cao gaat in als onderstaande voorwaarden zijn gerealiseerd:

- de huidige arbeidsvoorwaarden APG en Cordares zullen onverkort in stand blijven voor de huidige medewerkers. Overgang naar de nieuwe concernbrede arbeidsvoorwaarden kan op vrijwillige basis en zal geschieden op basis van gelijkwaardigheid van rechten;

- Voor heel APG zal m.i.v. 1-4-2011 één loongebouw, functiewaarderings- en beoordelingssysteem komen, die in alle cao's hetzelfde is met behoud van rechten.

- de werkingssfeer van de concern-cao zal zo breed mogelijk zijn en er zal gesproken worden over de bonussystematiek binnen APG;

- het beloningsniveau van de concern-cao wordt afgestemd op een gedragen referentiekader. In eerste instantie wordt gekeken naar voor APG relevante partijen op de arbeidsmarkt. Mocht blijken dat de huidige werknemers qua salaris boven dit referentiekader zitten dan zullen de vakorganisaties het onderwerp „gedifferentieerde loonontwikkeling? met hun leden bespreken: voor het marktconforme deel en het boven-marktconforme deel kunnen afzonderlijke loonontwikkelingen worden afgesproken;

- in de concern-cao wordt een protocol opgenomen betreffende werkgelegenheid. Dit protocol zal mede worden gebaseerd op de thans bij APG en/of Cordares bestaande regelingen. Verder zullen afspraken worden gemaakt inhoudende dat de voor de huidige groepen van medewerkers, waarop thans de cao APG/Loyalis van toepassing is, de huidige regelingen (protocol werk en inkomen, protocol employability en voorzieningen bij werkloosheid) gehandhaafd zullen blijven. Dit protocol zal gelden voor medewerkers die in dienst waren vóór 1 april 2009.


Verder zal in 2010 onderzocht worden in hoeverre de cao-arbeidsvoorwaarden van invloed zijn op de kostprijs die APG rekent voor haar dienstverlening in relatie tot de totale kostenstructuur.

Bron: 19 april 2010, Akkoord CAO APG/Loyalis en CAO Cordares 2009-2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...