Doorwerk-CAO 65-plussers niet verboden

Gerelateerde CAO
Doorwerk
De ‘doorwerk-CAO’ voor werknemers die doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd is niet in strijd met de wet.

Dat oordeel gaf de CGB op verzoek van de cao-partijen die betrokken zijn bij deze cao, de Vereniging van Doorwerkers en de vakbond LBV. Zij hebben gezamenlijk de Commissie verzocht de ‘doorwerk-CAO’ te toetsen aan de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd.

Doorwerk-CAO dient belang arbeidsdeelname ouderen
De CAO is uitsluitend van toepassing op werknemers vanaf de 65-jarige leeftijd (of zoveel eerder als een (pre)pensioenregeling van toepassing is) en maakt dus in haar werkingssfeer onderscheid naar leeftijd. De Commissie acht het doel van de doorwerk-CAO legitiem. Het doel strookt met het belang dat de regering hecht aan arbeidsdeelname van ouderen en is in overeenstemming met het doel van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL).


Koudwatervrees
Werkgevers hebben bovendien ‘koudwatervrees’ om werknemers boven de 65 jaar in dienst te nemen. Er is een CAO als de doorwerk-CAO voor nodig om de werkgevers ‘over de streep te trekken’, oordeelt de CGB. Hierbij is van belang dat in de doorwerk-CAO voorzieningen zijn opgenomen voor arbeidsongeschiktheids- en bedrijfsongevallenverzekeringen en dat de doorwerk-CAO de mogelijk biedt tot aanbieden van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van drie maanden.


Leeftijdsdiscriminatie is gerechtvaardigd
De Commissie oordeelt dat de doorwerk-CAO voorziet in een specifieke behoefte. Het leeftijdsonderscheid dat in de werkingssfeer van de doorwerk-CAO wordt gemaakt, is dan ook objectief gerechtvaardigd en dus niet verboden.


Afzonderlijke bepalingen uit de doorwerk-CAO
Bepalingen in de doorwerk-CAO kunnen afwijken van bepalingen in de arbeidsvoorwaardenregeling die bij een werkgever geldt voor jonger personeel. De Commissie onderscheidt hierbij twee situaties:

Situatie 1

De werknemer is in dienst bij doorwerkgever BV en wordt gedetacheerd bij een werkgever (veelal de voormalige werkgever). Eventuele verschillen in arbeidsvoorwaarden zijn niet toe te rekenen aan dezelfde werkgever en zijn dus niet aan te merken als onderscheid in de zin van de WGBL.


Situatie 2

De doorwerk-CAO is rechtsreeks op de doorwerknemer van toepassing. Het antwoord op de vraag of verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen doorwerknemers en het overige personeel in strijd zijn met de wet, hangt af van de feiten en omstandigheden van de specifieke arbeidssituatie. De Commissie kan hierover dan ook geen oordeel geven.

Bron: Oordeelnummer 2009-77, 30 november 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...