Principeakkoord CAO NBBU Vast 2009-2011

Gerelateerde CAO
NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus
Looptijd
1 oktober 2009 t/m 31 december 2011

Loonmutaties
1 januari 2010 structureel 0%

Arbeidsvoorwaarden
- De normperiodieken zullen voor een periode van één jaar worden gehalveerd, geldend in de periode van 1 oktober 2009 t/m 1 oktober 2010.

- De eindejaarsuitkering over 2010 wordt met 0,5% verhoogd tot 2,5%.

- Er is, in afwijking van het wettelijke periode- en ketensysteem van artikel 7:668a BW, een verruiming overeengekomen. Dit betekent dat er vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten binnen een periode van drie jaar mogen worden aangegaan, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

- Het artikel Pensioenregeling wordt aangepast waarbij de huidige beschikbare premie naar beneden zal worden bijgesteld van 8% naar 7,2%. Dit vanwege gewijzigde fiscale wetgeving die bepaalt dat de maximaal fiscaal toegestane premie bij een leeftijd van 21 tot en met 24 jaar 7,2% s. Het percentage werkgeversdeel blijft 4%, waardoor het nieuwe percentage werknemersdeel 3,2% bedraagt.

- Het artikel over scholing is aangepast aan modernere opvattingen ten aanzien van opleiding en ontwikkeling van de werknemer. Er wordt onder meer gedefinieerd wat onder opleiding en ontwikkeling kan worden verstaan, zoals bijvoorbeeld presentaties of trainingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de werknemer. Verder is de bepaling over het aangaan van opleidingsafspraken aangepast.

- Aan het artikel over ziekte wordt een bepaling toegevoegd over de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit wordt nu tevens gedeeltelijk bij de werknemer zelf neergelegd. Indien de arbeidsongeschiktheid namelijk het gevolg is van eigen schuld of toedoen van de werknemer, hoeft de werkgever de bovenwettelijke loondoorbetaling niet toe te passen. De wettelijke loondoorbetaling bij ziekte bedraagt 70% an het laatstverdiende loon in de eerste 104 weken. Van arbeidsongeschiktheid die is veroorzaakt door eigen schuld of toedoen van de werknemer is bijvoorbeeld sprake als: de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van risicovolle activiteiten en de werknemer naar aanleiding van eerdere blessure(s) veroorzaakt door deze activiteiten, reeds schriftelijk is gewaarschuwd door de werkgever; of, de werknemer vanwege het gebruik van alcohol of verdovende middelen niet in staat is zijn functie uit te oefenen.

- Er zal een algemene dispensatiebepaling in de CAO worden opgenomen, waardoor uitzendondernemingen de mogelijkheid krijgen om dispensatie te verkrijgen voor het toepassen van (afwijkende) bedrijfseigen regelingen. Een paritaire commissie zal over de dispensatieverzoeken beslissen.

- Er komt één artikel omtrent verplichtingen van de werknemer. Deze zal grotendeels bestaan uit de samenvoeging van het Artikel Verplichtingen van de werkgever & het Artikel Geheimhoudings- en concurrentiebeding en nevenwerkzaamheden. Daarnaast wordt er een nieuwe bepaling toegevoegd dat de werknemer, indien dit in redelijkheid van hem verwacht mag worden, tijdelijk andere werkzaamheden zal moeten verrichten.

Bron: Landelijke Belangen Vereniging (LBV), 27 augustus 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...