Principeakkoord CAO Mode en Sport 2008-2010

Gerelateerde CAO
Retail Non Food | Fashion Sport & Lifestyle (Nieuwe medewerkers)
Looptijd
1 januari 2008 tot 1 januari 2011

Loonmutaties
1 februari 2009 structureel 3,5%
1 oktober 2009 structureel 3,0%
1 juli 2010 structureel 2,5%

Arbeidsvoorwaarden
De persoonlijke toeslag (compensatietoeslag) wordt voortaan tot het loon gerekend (artikel 2 en bijlage 4) .

Alle werknemers krijgen een CAO-boekje (via sociaal fonds) (artikel 3).

De aanzegtermijn voor de roosters wordt 2 in plaats van 1 week (artikel 5.1).

Er geldt weer een gemiddeld 38-urige werkweek, berekend over 12 maanden (artikel 5.2).

Rondom het flexibel werken is de zogenaamde referteperiode verkort naar 6 maanden. In overleg met OR/PVT kan zelfs een kortere periode worden afgesproken (artikel 5.3).

De overwerkgrens is teruggebracht van 45 naar 40 uren per week, berekend over een periode van 4 weken (artikel 5.4 en 7.5).

Voor de 8/13-berekening van het loon over feestdag geldt voortaan dat ook geplande vakantiedagen en ziektedagen meetellen (artikel 6.2).

Ten aanzien van de verplichting tot zondagswerk geldt de instemming van de werknemer en het niet kunnen verplichten van gewetensbezwaarden (artikel 7.4).

De diplomatoeslag wordt meer gedifferentieerd. De huidige € 22,70 is daarbij de ondergrens. Voor de toekomst moet gaan gelden dat deze toeslag alleen wordt verstrekt aan degenen die tijdens het dienstverband een diploma behalen. Deze afspraak moet nog nader worden uitgewerkt. Er komt in elk geval een overgangsregeling voor degenen die nu al een diplomatoeslag ontvangen (artikel 7.7).

De toeslag voor overwerk per week gaat gelden boven de 40 uren en is daarnaast verruimd naar 50% (artikel 7.5).

De waarde van de maaltijdverstrekking wordt gekoppeld aan de maximale waarde van het fiscaal vrijgestelde bedrag (2008: € 6,80). Dit wordt tevens bestempeld als de richtwaarde van de te verstrekken maaltijd (artikel 8).

De wachtdagen zijn teruggebracht van 2 naar 1 per ziektegeval (artikel 11).

Voor parttimers wordt de berekening van de wachtdagen pro-rata (artikel 11).

De Unie gaat als partij van werknemerszijde toetreden tot de sociale commissie. De verhouding werkgevers- versus werknemersleden wordt daarmee 3/3 (artikel 15).

De al in de cao genoemde protocollaire afspraken over de ontwikkeling van Beloning & FUWAM, Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (inclusief ouderenparagraaf) en Gezondheidsbeleid worden ‘afgestoft’ en op een zo kort mogelijke termijn in paritaire werkgroepen opgepakt (artikel 16).

De fiscale faciliteit voor het verrekenen van vakbondscontributie en een maximum van 3 dagen per jaar vakbondsverlof voor kaderleden komen als vakbondsfaciliteiten in de CAO (nieuw artikel).

De CAO-tekst is op een aantal punten herschreven en verduidelijkt. Voorbeelden zijn de vertrouwenspersoon (artikel 3) en het bijzonder verlof (artikel 10).

Bron: De Unie, januari 2009 en FNV, 30 januari 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...