Principeakkoord CAO Binnenvaart 2009-2012

Gerelateerde CAO
Binnenvaart (Verlopen)

In de binnenscheepvaart is een akkoord bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van drie jaar. Partijen zijn overeengekomen dat de cao alleen zal gelden als deze algemeen verbindend wordt verklaard. Daartoe is een verzoek ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De overeenkomst is afgesloten door CBRB, Rijn & IJssel en CBOB/ONS aan werkgeverszijde en Nautilus NL en de CNV BedrijvenBond aan werknemerszijde. Ze spreken van een 'gemoderniseerde bedrijfstak-cao voor de binnenvaart'. Afgesproken is dat de nieuwe cao een looptijd krijgt van 1 april 2009 t/m 31 maart 2012. Het akkoord voorziet, naast de voortzetting van de prijscompensatie, in initiële loonsverhogingen van 1 procent per 1 april 2009 en 0,5 procent per 1 april 2010 en 1 april 2011. Verder wordt in 2010 en 2011 nog eens 1 procent van de loonsom beschikbaar gesteld voor de pensioenen.


Partijen zijn het, na langdurige onderhandelingen, eens geworden over een nieuw beloningsmodel dat door alle bedrijven in de bedrijfstak kan worden toegepast. Zo is rekening gehouden met 'de toegenomen behoefte van werkgevers en werknemers aan maatwerk op ondernemingsniveau'. De afspraken worden vastgelegd in een akkoord dat de werkgevers- en werknemersorganisaties met een positief advies aan hun leden zullen voorleggen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 4 november 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...