Akkoord CAO Kabel & Telecom 2008-2009

Gerelateerde CAO
Kabel & Telecom
Looptijd
1 april 2008 tot 1 april 2009

Loonmutaties
1 april 2008 structureel 3%

Arbeidsvoorwaarden
Op 1 januari 2007 werd de tabel voor de maximumsalarissen verhoogd in verband met de verkoop van ADV. Met ingang van 1 april 2008 worden de tabel voor het minimum- (70%) en de tabel voor de norm salarissen 100%) - los van de overeengekomen cao-loonstijging, - hierop aangepast. Door deze verhoging neemt het salarisperspectief toe voor werknemers die het normbedrag nog niet bereikt hebben.

Alle tabelbedragen worden daarna per 1 april 2008 verhoogd met de cao-loonstijging.

Het functieraster vervalt en wordt vervangen door een tabel met functiewaarderingspunten per salarisgroep. De functiewaardering vindt plaats met de Hay-methode.

De beoordelingscriteria uit de merit matrix worden aangepast: De termen “onvoldoende, matig, goed, zeer goed en uitstekend” worden vervangen door “ruim beneden afspraak, beneden afspraak, volgens afspraak, boven afspraak en ruim boven afspraak”.

In de cao wordt opgenomen, dat in het bedrijf een HR-cyclus wordt toegepast met minimaal een planningsgesprek, een functionerings-/voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. De uitkomst is mede bepalend voor de salarisontwikkeling volgens de merit matrix.

Met ingang van 1 januari 2009 gelden de volgende afspraken.

De toeslag voor werken op afwijkende tijden wordt aangepast. Voor de tijd 06.00 uur tot 07.00 uur wordt een toeslag van 40% verstrekt. Tussen 7.00 uur en 8.00 uur geldt geen toeslag.

Ploegentoeslag volcontinue dienst: er wordt een verbeterde regeling van een vaste toeslag geïntroduceerd van 24% voor de werknemers die in een 5-ploegendienst werken. Daarnaast komt er een afbouwregeling voor medewerkers die buiten eigen toedoen (reorganisatie of medische reden) de volcontinue dienst moeten verlaten. Deeltijders die meerwerk verrichten krijgen hiervoor een toeslag van 25%. Bij consignatiedienst op een doordeweekse feestdag wordt een vergoeding verstrekt zoals op zondag. De afbouwregeling komt te vervallen. De vormen van oproepbaarheid worden verduidelijkt.

De werknemer ontvangt naast het bruto maandsalaris, een Benefit Budget. Het Benefit Budget bestaat uit de volgende onderdelen:

- de vakantietoeslag (8%)

- de werkgeversbijdrage levensloop (2,5%)*

- de tegenwaarde van de jubileumregeling** en het planbare buitengewoon verlof (0,6%)***

- de waarde van 56 bovenwettelijke verlofuren (2,9%)****

Het Benefit Budget is niet pensioengevend, met uitzondering van de vakantietoeslag.

* Voor werknemers die nog aanspraak kunnen maken op de FUR-regeling (vroegpensioen) is de werkgeversbijdrage levensloop lager, namelijk 0,7%.

** De jubileumregeling wordt onderdeel van het Benefit Budget. Partijen maken nog afspraken over een overgangsregeling voor werknemers die binnen enkele jaren hun 25- of 40-jarig jubileum bereiken.

*** het planbare deel van het bijzonder verlof wordt onderdeel van het Benefit Budget. Het gaat hier om het verlof bij ondertrouw, het eigen huwelijk, het huwelijk van familieleden en verlof bij verhuizing. Het bijzonder verlof bij bevalling, overlijden en wettelijke verplichtingen blijft in de cao staan.

**** De medewerker kan kiezen om het bovenwettelijk verlof op te nemen in tijd of uit te laten betalen in geld (onderdeel van het benefit budget). De uitruil is waarde neutraal. De werknemer kan het Benefit Budget maandelijks laten uitbetalen, reserveren (voor bijvoorbeeld vakantiegeld), of besteden aan andere arbeidsvoorwaarden, zoals extra verlofuren, stortingen in levensloop of spaarloonregeling en aanvullende pensioenstortingen.

Naast het wettelijk verlof (20 dagen) en de bovenwettelijke verlofdagen (7) kan de werknemer nog maximaal 33 dagen per jaar extra aankopen. Op die manier kan de werknemer het verlofsaldo naar eigen behoefte invullen.

De werknemer mag een verlofsaldo opbouwen van 65 dagen, op te nemen voor een Sabbatical leave of een periode van zorgverlof. Voorwaarde is dat het Verlof Budget binnen 5 jaar wordt besteed aan een van de genoemde doelen. In combinatie met de wettelijke vakantiedagen en (eventueel) de levensloopregeling ontstaan op deze manier ruime financieringsmogelijkheden voor onbetaald verlof.

Dagen die na 5 jaar niet zijn opgenomen worden uitbetaald.
Bron: ABVAKABO FNV, 15 juli 2008 en FNV, Nieuwsbrief over akkoord, 15 september 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...