Principeakkoord CAO Arkema Vlissingen 2008-2009

Gerelateerde CAO
Arkema Vlissingen
Looptijd
1 juni 2008 tot 1 juni 2009

Loonmutaties
1 juni 2008 structureel 3,5%

Eenmalige voorwaardelijke uitkering
Werkgever stelt een voorwaardelijke eenmalige uitkering betaalbaar bij de maand juni 2009 ter grootte van €150,- bruto, onder de voorwaarde dat de LTI over de periode 1 juni 2008 tot 1 juni 2009 nul bedraagt. Voor de werknemer die op grond van zijn individuele arbeidsovereenkomst een lager bedongen arbeidsduur heeft dan die van een voltijd werknemer dan wel de werknemer die niet over de gehele periode in dienst is geweest, zal deze voorwaardelijke uitkering naar evenredigheid worden toegekend.

Arbeidsvoorwaarden
- WGA-gedifferentieerde premie: Werkgever heeft de mogelijkheid een deel van de gedifferentieerde WGA-premie te verhalen op het nettoloon van de werknemer. Partijen zijn overeengekomen dat werkgever gedurende de looptijd van de cao van dit recht geen gebruik zal maken. Voor de werknemer levert dit een netto voordeel op van 0,42% van SV-loon.

- EVC: Indien een werknemer op zijn verzoek in het kader van een intern opleidingstraject gebruik wenst te maken van de mogelijkheid via EVC vrijstelling te krijgen van modulen in een beroepsopleiding, zullen hierover individueel afspraken worden gemaakt.

- Werkgeversbijdrage zorgverzekering: Werkgever zal met ingang van 1 januari 2009 uitsluitend aan de werknemer die deelneemt aan de collectieve (aanvullende) zorgverzekering, zoals deze door Arkema Vlissingen wordt aangeboden, een tegemoetkoming verstrekken van €15,- bruto per maand.

- AWVN bijdrage wordt verlengd.

- De recent gewijzigde brandweervergoeding (Manschap 1) wordt door werkgever opgenomen in het personeelshandboek.

Voor 1 augustus 2008 verstrekt de werkgever de concept cao-tekst ter accordering aan de vakbonden.
Bron: CNV, 16 juni 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...