Principeakkoord CAO Transavia grondpersoneel 2008-2010

Gerelateerde CAO
Transavia Grondpersoneel
Looptijd
1 april 2008 t/m 31 maart 2010

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juli 2008 structureel 3,5%
1 april 2009 structureel 3,5%
Juli 2008 eenmalig 1% over 12 maal het juli-salaris 2008

Arbeidsvoorwaarden
- De winstdelingsregeling zal door partijen worden aangepast. Deze is voor het eerst van toepassing in het boekjaar 2009-2010. Gegeven de late ingangsdatum zal er een in april 2009 een eenmalige uitkering worden uitbetaald van 1% over 12 maal het april 2009 salaris uit te betalen in dezelfde maand.
- Reiskosten: verhoging van de vergoeding naar € 0,19 per kilometer met een verhoging van het maximum per opkomst naar 70 kilometer. Het maximum aantal declarabele dagen gaat van 206 naar 214.
- Structurele verhoging van de eindejaarsuitkering vanaf december 2008 met 0,7%. Deze gaat naar 6,4%. Goede Vrijdag wordt als feestdag ingeleverd.
- Er komt een nieuwe jubileumregeling waarbij meer gebruikt wordt gemaakt van de fiscale mogelijkheden met o.a. een bruto maandsalaris netto bij het 25-jarig dienstverband. De vieringen bij 20- en 30-jarig dienstverband komen te vervallen. Voor wie per 1 juli 2008 het 20-jarig dienstverband hebben gevierd maar die per die datum nog geen 30-jarig dienstverband hebben gevierd komt er een overgangsmaatregel.
- De maximum salarisbedragen worden op 30 juni 2008 verhoogd. Werknemers die op een maximum salaris zitten krijgen nu nieuwe groeimogelijkheden.
- Introductie gedifferentieerd belonen afhankelijk van functioneren. Dit geschiedt op basis van een proef waarbinnen medewerkers geen nadelige gevolgen ondervinden. Er komt een aangepast functionerings- en beoordelingssysteem dat met de bonden zal worden afgesproken. Beoordelaars worden nog dit najaar getraind. Na het voltooien hiervan wordt het nieuwe systeem, met inachtneming van aandachtspunten, definitief ingevoerd;
- In een werkgroep zullen gewenste en noodzakelijke aanpassingen van de Werk- en rusttijdenregeling worden besproken;
- De maatregelen Vliegtuigonderhoud die vorig jaar zijn genomen worden in de cao opgenomen;
- Verbetering bonusregeling bij werken in kernnachtdienst;
- Introductie vrijwillige afbouwregeling voor medewerkers werkzaam in nachtdiensten;
- Studie naar mogelijkheden zelfroosteren;
- Verlaging per 1 juli 2008 van de franchise met € 1100,-. Indexatie van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
- Afspraken over rusttijden medewerkers TD bij gepland onderhoud en spoedreparaties buiten de standplaats;
- Nevenfunctievergoedingen TD (TechRep € 50,-, Instructeur € 62,-, GWK dubbele licence B1/B2 € 75,-, TD medewerker met sleepbevoegdheid € 50,- en GWK met stand-in taak t.b.v. operationele ondersteuning OC € 150,-. Bedragen worden maandelijks bruto uitgekeerd);
- Regeling molestrisico en bedrijfsongeval wordt aanmerkelijk verbeterd;
- Consignatievergoeding wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2005 verhoogd met 4,5%;
- Leden van vakbonden kunnen ten behoeve van de fiscale verrekening van hun contributie vanaf dit jaar hun gegevens rechtstreeks bij P&O inleveren.
Bron: De Unie, 9 juni 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...