Principeakkoord CAO NXP 2007

Gerelateerde CAO
NXP
Na raadpleging van hun achterban in de afgelopen weken hebben de vakbonden vrijdag ingestemd met het principeakkoord CAO NXP. 

In het op 5 september bereikte principeakkoord over de NXP CAO zijn afspraken gemaakt over de pensioenregeling zoals die bij NXP gaat gelden. Ook zijn afspraken gemaakt over overgangsmaatregelen die bedoeld zijn om er voor te zorgen dat NXP medewerkers er ten opzichte van de huidige situatie inclusief huidig perspectief niet op achteruitgaan.


Beëindiging deelnemerschap PPF
Naar nu blijkt zal met name de groep geboren voor 1 januari 1950, de medewerkers waarvan de meeste dicht voor hun pensioen staan, mogelijk negatieve gevolgen ondervinden van het beëindigen van het deelnemerschap bij het PPF. Onduidelijk is nog hoe voor deze personen binnen PME deze negatieve gevolgen weggenomen kunnen worden. Dit is een situatie die door de vakbond niet voorzien was. De bonden sluiten niet uit dat er nog meerdere groepen of individuen buiten hun schuld om negatieve gevolgen kunnen ondervinden van het beëindigen van het deelnemerschap bij PPF of van de overgang naar PME (en die niet voorzien was).


Verslechtering NP
Eén van die gevolgen betreft het NP indien een medewerker besluit om tussen 60 en 65 jaar met pensioen te zullen gaan. In de PPF situatie bleef de opbouw van NP onverkort doorgaan tot 65 maar bij NXP stopt deze met ingang van de datum waarop men pensioneert. Ten koste van het OP kunnen er dan wel rechten worden ingekocht, maar ten opzichte van de PPF situatie is dat een substantiële verslechtering.


Afdoende oplossing vinden
De bonden vinden dat voor deze groepen en/of individuen een afdoende oplossing gevonden moet worden, hetgeen inhoudt dat die negatieve gevolgen zich niet zullen voordoen. Tijdens de bijeenkomsten is ook gebleken dat NXP werknemers snel duidelijkheid willen hebben over de gevolgen van de overgang van ieder van hen persoonlijk. Tijdens de pensioenvoorlichting is door PME een uiterste termijn van anderhalf jaar genoemd waarbinnen deze duidelijkheid gegeven wordt. De bonden vragen met klem deze termijn te bewaken en er bij PME op aan te dringen deze termijn ook te realiseren.


Meer informatie overgangsmaatregelen
Gelet op de complexiteit van de overgangsmaatregelen en de onbekendheid met de PME regeling vragen ze capaciteit in te zetten en alles in het werk te stellen om de medewerkers (en eventuele partners) zo goed mogelijk te informeren en desgewenst te adviseren.


Commissie instellen
Tot slot adviseren de bonden om als onderdeel van het CAO-partijenoverleg een commissie in te stellen die wordt belast met alle vraagstukken die voortvloeien uit de overgangsmaatregelen die betrekking hebben op het pensioen. In de commissie kunnen naast betrokken partijen ook terzake deskundigen plaatsnemen. De commissie besluit niet maar adviseert de CAO-partijen. Met inachtname van het bovenstaande verklaren CNV Bedrijvenbond, FNV Bondgenoten,

De Unie en VHPP akkoord te gaan met het op 5 september bereikte principeakkoord.

Bron: persbericht De Unie, 3 oktober 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...