Principeakkoord CAO Bakkersbedrijf 2007-2008

Gerelateerde CAO
Bakkers
Looptijd
1 juni 2007 tot en met 31 mei 2008

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 oktober 2007 structureel 2,3% voor maandloners
7 oktober 2007 structureel 2,3% voor weekloners
1 januari 2008 structureel 0,5% voor maandloners
30 december 2007 structureel 0,5% voor weekloners

Arbeidsvoorwaarden
Werkgevers mogen een deel van de gedifferentieerde WGA-premie op het loon inhouden. Daarbij moet eerst de WGA-premie worden verminderd met de zogenaamde “rentehobbel”, die op dit moment 0,47% bedraagt. Van het restant mag maximaal 50% op het nettoloon van de werknemers worden ingehouden. Bij eigenrisicodragers geldt een soortgelijk systeem. Sociale partners zijn overeengekomen dat op dit wettelijke systeem geen beperkingen worden toegepast. Wel dienen die bedrijven, die de “rentehobbel” buiten beschouwing hebben gelaten, die fout te corrigeren.

In het nieuwe Arbeidstijdenbesluit is de mogelijkheid geboden om in de CAO de arbeidstijdenregeling voor ambachtelijke bakkersbedrijven te verruimen, met name wat de nachturen betreft. Sociale partners hebben besloten daarvan gebruik te maken, vooralsnog voor één jaar. Nader zal worden afgesproken hoe sociale partners het gebruik van deze mogelijkheid gezamenlijk zullen monitoren.

Voor bakkersbedrijven met maximaal 25 werknemers komt er een digitale ri&e, waardoor voor hen niet langer de verplichting zal gelden om hun ri&e door een arbodienst te laten toetsen. Dit geldt voor een jaar. Binnen dat jaar zal er een evaluatie plaatsvinden van het gebruik van dit instrument. Afgesproken is dat de werkgever aan werknemers inzage in de ri&e zal geven. Sociale partners maken nog afspraken over het monitoren van het gebruik van dit instrument.

Sociale partners hebben afgesproken dat zij in het komende jaar maandelijks met elkaar overleg zullen hebben om te komen tot een moderne CAO. Zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties kunnen hun wensen in dat overleg inbrengen.

Bron: Bericht Principeakkoord Bakkers in Bedrijf, 20 september 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...