Principeakkoord CAO GIL 2007-2009

Gerelateerde CAO
FSGIL | Groothandel In Levensmiddelen (opgenomen in Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen)
Looptijd
1 juli 2007 tot 1 juli 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 augustus 2007 structureel 2%
1 januari 2008 structureel 1%
1 augustus 2008 structureel 2,5%
1 januari 2008 eenmalige vergoeding van 0,5% van het jaarsalaris.


Arbeidsvoorwaarden
In 2008 voeren werkgevers functiewaardering in conform het handboek functiewaardering GIL.


Collectieve verzekering WGA en loondoorbetalingsplicht bij ziekte: CAO-partijen gaan een raamovereenkomst aan met Achmea Schadeverzekeringen N.V. Onder deze raamovereenkomst sluiten werkgevers onder de werkingssfeer van de CAO voor hun werknemers een verzekeringspakket af conform overeengekomen specificatie. De ingangsdatum van de verzekering is 1 januari 2008. De premie bedraagt 0,4749% van het maximum SV-loon (niveau 2007: € 45.017,-) met een maximum van € 213,79 bruto per werknemer per jaar. De premie komt voor rekening van werknemers. Daar staat tegenover dat werkgevers de premie voor deelname aan het publieke bestel via het UWV en het eigen risico-dragerschap WGA niet (zoals wel toegestaan) voor 50% aan werknemers doorbelasten.


Werk-leer overeenkomsten: Voortaan kunnen werkgevers langdurige contracten gaan aanbieden voor de duur van een MBO-opleiding (met een maximum van 4 jaar), indien er sprake is van zogenaamde “werk-leer overeenkomsten”. In de CAO zullen hier diverse voorwaarden aan worden verbonden. De werknemers/leerlingen ontvangen het normale reguliere uurloon. De werknemer volgt de studie in eigen tijd. Wel moet het bedrijf aan de werknemer voldoende ruimte geven om het diploma te kunnen laten halen.


Diverse studies: Tijdens de looptijd van de cao zullen in werkgroepverband namens cao-partijen studies worden uitgevoerd in het kader van “Slimmer Werken” in de sector Groothandel in Levensmiddelen. Dit laatste beoogt verhoging van de arbeidsproductiviteit in de bedrijven. Daarmee zal het concurrerende vermogen van de sector toenemen. Tevens zal het imago van de sector op de arbeidsmarkt worden verbeterd. De eerste studie betreft het thema “Organiseren van het werk / Arbeidstijdenmanagement”. Dit gaat over een betere afstemming van het werk en de beschikbaarheid van medewerkers via het slimmer omgaan met roosters en werktijden. Onderdelen van die studie zijn: dagvensters en toeslagen, de arbeidsduur, de Arbeidstijdenwet en het principe van “gelijk loon voor gelijk werk”. De tweede studie betreft het thema “Gezondheidsmanagement”. Hiervoor wordt gesteld dat een goed verzuim- en reïntegratiebeleid goed is voor de onderneming en voor de werknemers. Onderdelen van deze studie zijn: integraal gezondheidsbeleid, zorg en arbeid, plezier in het werk en het actualiseren van het al bestaande logboek Poortwachter. De derde studie betreft het thema “Arbeidsparticipatie”. Een gedachte is dat met organisatorische en arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen werknemers in staat kunnen worden gesteld om productief, betrokken, gezond en met plezier langer door te werken. Bij een krapper wordende arbeidsmarkt is een goed imago van de sector van belang. Onderdelen van deze studie zijn: leeftijdsbewust personeelsbeleid en het verbeteren van het imago van de sector op de arbeidsmarkt.

Bron: bericht principeakkoord De Unie, 11 juli 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...