Akkoord CAO Reclassering 2013-2015

Gerelateerde CAO
Reclassering
Looptijd
Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015.

Loonmutaties
- Iedere medewerker die op 1 november 2014 in dienst is bij Reclassering Nederland of Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering krijgt in december 2014 een eenmalig bedrag van € 788* bruto waarvan € 259* bruto in januari 2015 wordt uitbetaald.
- Iedere medewerker die op 1 november 2014 in dienst is bij Reclassering Nederland of Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering krijgt in december 2014 een eenmalig bedrag van € 529* bruto. De € 529 is ongeveer 1,25% van het gemiddelde brutosalaris van een medewerker.
- Op 1 januari 2015 worden de salarisschalen structureel verhoogd met € 50 bruto per maand.
- Op 1 januari 2015 wordt de eindejaaruitkering structureel verhoogd met 1% naar 5,1%.

Arbeidsvoorwaarden
- Binnen de (fiscale) wetgeving en (financiële) mogelijkheden komen partijen een generatiepact overeen.
- Partijen zullen gedurende de looptijd van deze Cao – maar uiterlijk voor 31 december 2015 - nadere afspraken maken om concrete invulling te geven aan een private WW-uitkering.
- Partijen hebben afgesproken om per 1 januari 2015 de Uitvoeringsregeling Reis- en verblijfkostenvergoeding te vereenvoudigen.
- Partijen hebben afgesproken om per 1 januari 2015 de ouderschapsverlofregeling te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de Wet Arbeid en Zorg door deze bepaling uit de Cao te halen.
- Partijen spreken af om de 4 verschillende verlofsoorten (wettelijke verlofuren, bovenwettelijke verlofuren, PLB1-uren en PLB-uren overgangsregeling) terug te brengen tot twee verlofsoorten: Wettelijke verlofuren en Persoonlijk Levensfase verlofuren (=alle bovenwettelijke verlofuren).
- Partijen spreken af dat met ingang van 1 januari 2014 de eerder uitbetaalde bruto-stimulansuitkeringen niet in mindering wordt gebracht op de netto jubileumuitkering.
- Partijen spreken af dat per 1 januari 2015 een arbeidsongeschikte medewerker tijdens zijn gehele arbeidsongeschiktheidsperiode zowel wettelijke als bovenwettelijke verlofuren opbouwt.
Bron: CNV Publieke Zaak, 13 november 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...