Principeakkoord CAO Schippersinternaten 2013-2015

Gerelateerde CAO
Schippersinternaten
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 september 2013 tot en met 30 september 2015.

Loonmutaties
Indien gedurende deze looptijd in de cao Jeugdzorg een structurele loonsverhoging betreffende de salarisschalen wordt overeengekomen, zal deze loonsverhoging per gelijke datum verwerkt worden in de cao Schippersinternaten.

De salarisschalen van de cao Jeugdzorg zullen worden gevolgd. Derhalve worden de salarisschalen structureel verhoogd:
per 01-07-2014 2,0%
per 01-07-2014 0,4%

De afspraak van november 2013 wordt bevestigd om in 2013 aan werknemers een eenmalige uitkering te verstrekken van 1,5% van het salaris over 2013.

Arbeidsvoorwaarden

- Aan sub e van artikel 27 lid 2 cao Schippersinternaten wordt toegevoegd: ‘Op verzoek van de werknemer kan de werknemer de slaapdienstvergoeding ook in vrije tijd opnemen’.
- Op ondernemingsniveau spreken de werkgever en de OR regelingen af passend binnen de fiscale mogelijkheden van de werkkostenregeling. Onderdeel van deze afspraken vormt in ieder geval een regeling voor het fiscaal vrijgesteld vergoeden van vakbondscontributie (artikel 30.2) aan werknemers die lid zijn van een vakbond.
- Artikel 20 wordt gewijzigd, gelijk aan de wijziging van art. 23 cao Jeugdzorg. Het recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt daarmee beperkt tot situaties die niet te plannen zijn.
- Na ommekomst van het aangekondigde SER-advies over de nieuwe WW en de eventuele aanvullende bemerkingen van de Stichting van de Arbeid daarbij, zullen de partijen overleg voeren over een private aanvullende verzekering op cao-niveau waarmee de huidige hoogte en duur van uitkeringen worden gehandhaafd.
- Cao-partijen spreken de intentie uit dat de sector schippersinternaten een evenredig deel van de garantiebanen voor haar rekening neemt. Werkgevers zullen zich maximaal inspannen om, ondanks de schaalgrootte van de sector en de te voorziene daling van het aantal plaatsen in de schippersinternaten en de daarmee samenhangende, geleidelijke, daling van het aantal arbeidsplaatsen, dit evenredige aantal garantiebanen te realiseren. Medio 2016 zal bezien worden hoeveel garantiebanen er bij de schippersinternaten zijn gerealiseerd en zullen indien nodig aanvullende afspraken gemaakt worden.
- Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten zullen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken hun CAO algemeen verbindend te verklaren.

Bron: CNV Publieke Zaak, 7 oktober 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...