Akkoord CAO Drankindustrie 2014

Gerelateerde CAO
Drankindustrie
Looptijd
De cao wordt verlengd voor de duur van 12 maanden en heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
De feitelijke lonen en de salarisschalen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 structureel verhoogd met 2%. Deze verhoging is inclusief de eerder overeengekomen verhoging van 0,55% als resultante van de pensioenafspraken. Zie hiervoor tevens onderstaand punt 3.e. De verhoging van 2% is ook van toepassing op het minimum van de vakantietoeslag.

Arbeidsvoorwaarden
- Pensioen. Het op 12 december 2013 gesloten pensioenakkoord maakt integraal deel uit van dit onderhandelingsakkoord.
- Duurzame Inzetbaarheid. Er wordt gedurende deze cao-periode een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld om als cao-partijen gezamenlijk concrete voorstellen te ontwikkelen die per 1 januari 2015 worden ingevoerd.
- Flexibilisering van arbeid. Het belang van flexibilisering van arbeid wordt door partijen onderkend. Het door werkgevers ingediende voorstel voor een urenbank wordt gedurende deze cao-periode samen verder uitgewerkt om invoering per 1 januari 2015 mogelijk te maken. Vooruitlopend op deze nadere concretisering wordt nu al de mogelijkheid geboden om het maximum van de arbeidsduur in een flexibel rooster te verhogen van 45 naar 48 uur (artikel 7). Dit kan alleen na instemming van de Ondernemingsraad (of als deze er niet is van de Personeelsvertegenwoordiging). De Arbeidstijdenwet is natuurlijk onverkort van toepassing. De afspraken rondom overwerk en toeslagen blijven eveneens van toepassing.
- Aanloopschalen. Er wordt gedurende de looptijd van deze cao onderzoek gedaan naar de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de aanloopschalen met als oogmerk deze in de toekomst af te schaffen.
- Werkgeversbijdrage. De bijdrage van de werkgevers aan de vakorganisaties conform de zogenaamde AWVN-regeling wordt voor de duur van deze cao gecontinueerd.
Bron: De Unie, 16 juli 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...