Principeakkoord CAO Hochwald 2014-2015

Gerelateerde CAO
Hochwald
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

Loonmutaties
Per 1 april 2014 worden de salarissen en de salaristabel structureel verhoogd met 2%.
Tevens worden in de salaristabel loonschalen op basis van het Wettelijk minimumloon toegevoegd.

Arbeidsvoorwaarden
- Ter reductie van het aantal uitzendkrachten zal de personeelsbezetting gedurende de looptijd van deze CAO met 10 personen verhoogd worden van 186 naar 196 personen.
- Voor de looptijd van deze cao wordt, onder overlegging van een aanvullende ziektekostenpolis, de werkgeversbijdrage in de aanvullende zorgverzekering verhoogd met € 15,- per kalendermaand tot in totaal € 25,- per kalendermaand.
- Gedurende de looptijd van deze CAO zal werkgever 1 WAJONG’er plaatsen.
- CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt.
- Hochwald zal aansluiting zoeken bij de organisatie Innexus.
- Het fietsproject zal in deze contractperiode binnen de geldende fiscale mogelijkheden worden voortgezet.
- Gedurende deze cao wordt de AWVN werkgeversbijdrageregeling gecontinueerd.
- Naast voorgaande afspraken hebben CAO-partijen besproken dat de werknemersbijdrage aan de BPL pensioenvoorziening Landbouw, die al was verlaagd van 4,61% naar 3,9%, met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 voor het jaar 2014 extra verlaagd kan worden naar 2,31%. Deze extra 1,6% leidt tot een wezenlijk positief koopkrachtvoordeel.
Bron: De Unie, 28 april 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...