Onderhandelingsresultaat CAO Crown Van Gelder 2014

Gerelateerde CAO
Crown van Gelder | CVG
Looptijd
De looptijd van de CAO is verlengd met een jaar tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
Er zal er in 2014 geen structurele loonsverhoging plaatsvinden, ook niet bij medewerkers die niet onder de cao vallen. Tevens zullen er geen winstafhankelijke bonussen over het kalenderjaar 2013 worden uitgekeerd.

Eenmalige (resultaatafhankelijke) uitkering. Indien Crown Van Gelder over het kalenderjaar 2014 een positief netto operationeel resultaat behaalt van € 500.000 of meer, zal er een eenmalige bruto uitkering van 1% van het jaarsalaris worden uitgekeerd naar rato van het dienstverband van de medewerker. De eenmalige uitkering zal in april 2015 betaalbaar worden gesteld en is aanvullend aan de regeling in bijlage 6 van de cao.

Arbeidsvoorwaarden
- Gelet op de bijzondere bedrijfseconomische omstandigheden waarin het bedrijf nu verkeert, is voor de looptijd van deze cao afgesproken dat tijdelijke contracten met een tweede periode kunnen worden verlengd.
- De opbouw van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte wordt gelijkgesteld. Er zal derhalve geen verrekening van bovenwettelijke vakantiedagen plaatsvinden bij ziekte. Eventuele verrekende vakantiedagen in 2013 worden teruggedraaid en teruggeboekt op de verlofkaarten van de betreffende medewerkers.
- Vakantiewetgeving. Deze protocolafspraak wordt verlengd. Dit betekent dat vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen 5 jaar blijft en dat Crown Van Gelder de regels m.b.t. vakantieopname en terugdringing verlofstuwmeren actief zal inzetten.
- In het kader van flexibilisering, kostenverlaging en duurzame inzetbaarheid zal worden gezocht naar mogelijkheden tot het verminderen van overwerk. Dit zou mogelijk het geval kunnen zijn als de definitie van overwerk niet meer gebaseerd zou zijn op het aantal uren per week (artikel 12.10) maar op het aantal uren per maand. Dan kunnen bijvoorbeeld de zogenaamde 'verschoven diensten' vaker worden toegepast
- Partijen zijn akkoord met de wijzigingen in de pensioenregeling als gevolg van veranderde pensioenwetgeving per 1 januari 2014. Het betreft hier afspraken waarover partijen al eerder overeenstemming hadden bereikt. Begin 2014 zal een informatiebulletin uitgaan naar medewerkers.
- Werkgever hecht er waarde aan dat vakverenigingen tijdig worden geïnformeerd en betrokken bij het integraal verbeterprogramma. In dit kader zal op 4 december 2013 een eerste overleg tussen partijen plaatsvinden. In dit overleg krijgen de vakverenigingen de gelegenheid om rechtstreeks hun inbreng te geven richting BDO.
Bron: CNV Vakmensen, 22 november 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...