Principeakkoord CAO Heineken Group 2013

Gerelateerde CAO
Heineken Group
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
per 1 januari 2013 een loonsverhoging van 2 %

Arbeidsvoorwaarden
- De CAO bevat een bepaling voor vakkrachten. Partijen hebben afgesproken de bestaande vakkrachtenbepaling wederom op te nemen in de CAO, waarbij de ABU Beloningscommissie zo spoedig mogelijk zal worden verzocht haar goedkeuring aan deze bepaling te verlenen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de geldigheidsduur van huidige vakkrachtenbepaling per 5 mei 2013 is geëindigd.
- HG is bereid om zowel de vakbonden als de Ondernemingsraad ten minste eenmaal per jaar én in geval van uitzonderlijke omstandigheden op de hoogte te houden over de ontwikkelingen op dit gebied. Met deze informatievoorziening zal inzicht worden gegeven in de verhouding van interne ten opzichte van externe werknemers, zowel qua aantallen als qua functies.
- Voorzover niet anders overeengekomen, wordt de arbeidsovereenkomst voor werknemers, die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, in ieder geval op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist.
- Gedurende het ouderschapsverlof zal de opbouw van vakantie-uren plaatsvinden op basis van het aantal uren dat de werknemer daadwerkelijk werkt.
- Gedurende de looptijd van de CAO worden de bestaande initiatieven gericht op het bieden van werkervaringsplaatsen aan twee Wajong'ers/WSW'ers, gecontinueerd.
- De kosten van het deskundigenoordeel bij UWV worden gedragen door diegene die in het ongelijk wordt gesteld, indien HC het deskundigenoordeel aanvraagt en in het gelijk wordt gesteld, zullen de kosten die de werknemer dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat geldt bij UWV voor de werknemer (in 2013 zijnde € 100,-). Het resterende bedrag (in 201 3 zijnde € 300,-) wordt in dat geval betaald door HG
- Het voorstel van de vakbonden om werknemers die na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden op dezelfde manier te behandelen als werknemers die vóór 1 januari 2006 in dienst zijn getreden, hetgeen een gelijke pensioenopbouw oplevert voor alle werknemers, wordt in de paritaire commissie voor AOW en Pensioenen besproken.

Bron: De Unie, 29 augustus 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...