Principeakkoord CAO McCain 2013-2014

Gerelateerde CAO
McCain
Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 12 maanden, van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

Loonmutaties
- 2,25 % per 01-01-2014

Arbeidsvoorwaarden
- Uitzendbureaus. McCain zal alleen gebruik maken van NEN-gecertificeerde uitzendbureaus. McCain streeft waar mogelijk zoveel mogelijk naar een vaste bezetting. Zodra een positie vacant is (op de flexibele schil na), plaatst McCain een interne vacature waarop uitzendkrachten eveneens kunnen solliciteren.
- Opvolgend werkgeverschap. De tekst van artikel 2b3 zal worden aangepast op dat opeenvolgende contracten bij het uitzendbureau worden gezien als één contract "maximale duur 1 jaar" Dit conform de strekking van huidig artikel. Dat betekent dat tot en met 2015, wanneer de afspraken in het sociaal akkoord wet zullen worden, 3x een tijdelijk contract wordt toegestaan, waarvan maximaal 1 jaar als uitzendkracht. Halfjaarlijks zal deze afspraak door partijen worden geëvalueerd. Gedurende de tijd dat werknemers een tijdelijk contract hebben, zal McCain zich inspannen om deze medewerkers op te leiden en te begeleiden bij hun loopbaanontwikkeling.
- Alle medewerkers (inclusief uitzendkrachten) kunnen zich jaarlijks opgeven voor een EVC en/of VAPRO-A en/of VAPRO-B opleiding. In Lewedorp is dit al enkele jaren van kracht, in Lelystad worden hier de voorbereidingen getroffen.
- In het kader van de werkkostenregeling zal McCain voldoende ruimte reserveren voor het fiscaal vriendelijk verrekenen van de vakbondscontributie.
- Gedurende de looptijd van de CAO komt de premie voor de WGA-hiaatverzekering (0,33%) voor rekening van McCain.
- McCain zal zich inspannen per locatie een Wajongere aan te nemen.
- Het bestuur van het pensioenfonds heeft de pensioenpremie per 1 januari 2013 verhoogd van 15% naar 17% van het pensioengevend salaris. Conform artikel 20 van de cao wordt deze premiestijging voor 2/3 deel door McCain betaald en voor 1/3 deel door werknemers. In het cao-overleg is ten gunste van werknemers afgesproken, dat McCain van 1 januari 2013 tot 1 juli 2013 ook de stijging van het werknemersdeel voor haar rekening neemt.
- McCain heeft de code goed opdrachtgeverschap voor de schoonmaak ondertekend.
Bron: CNV Vakmensen, 23 juli 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...