Principeakkoord CAO Kadaster 2013-2017

Gerelateerde CAO
Kadaster
Looptijd
1 januari 2013 tot 31 december 2017

Loonmutaties
Gedurende de gehele CAO-periode is sprake van koopkrachtbehoud.

Arbeidsvoorwaarden
- AOW-problematiek. 1. De “grootverlofgangers” die voor 1 januari 2013 schriftelijk vastgelegde afspraken hadden gemaakt over het definitieve vertrek uit actieve dienst, wordt ter overbrugging van dat moment tot aan de voor hen geldende AOW-leeftijd, extra verlof toegekend tot een maximum van 6 maanden. 2. Medewerkers die na 1 januari 2013 nog zullen vertrekken met FPU of ABP-Keuzepensioen en menen te voldoen aan de criteria van de Tijdelijke Overbruggingsregeling AOW (Staatscourant 31 mei 2013, nr. 15137), kunnen tot 31 december 2013 een schriftelijk verzoek indienen om in aanmerking voor eenzelfde uitkering als in genoemde overbruggingsregeling is vastgelegd. De duur daarvan zal maximaal 6 maanden bedragen. 3. Medewerkers die voor 1 januari 2013 met FPU of ABP-keuzepensioen de dienst hebben verlaten, moeten zich melden bij de Sociale Verzekeringsbank, de uitvoerder van bedoelde overbruggingsregeling.
- Tegemoetkoming kosten zorgverzekering. De maandelijkse tegemoetkoming wordt per 1 januari 2013 met € 10,- verhoogd.
- CAO van de toekomst. Conform het beeld dat werd geschetst tijdens de voorlichtingsronde in april van dit jaar, zijn nu meer definitieve afspraken gemaakt over werk- en inkomenszekerheid, duurzame inzetbaarheid, functiegebouw etc.
Bron: CNV Publiek, 28 juni 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...