Einbod CAO BTU 2012-2013

Gerelateerde CAO
BTU | Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
- 0,5 % per 01-07-13
- Eenmalige uitkering. Uit de overdekking van de middelen van de Stichting VUT BTU ultimo 2014 zal in 2013 via een premierestitutie een eenmalige uitkering worden gedaan aan werknemers die op 1 september 2013 in dienst zijn bij werkgevers die zijn aangesloten bij de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (VUT-BTU). De VUT-stichting zal hiervoor een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar stellen. Het werkgeversdeel, 50% van de premierestitutie, maakt onderdeel uit van de eenmalige uitkering aan de werknemers. De werkgevers keren na 1 september 2013 een bedrag van € 250,- als een eenmalige bruto uitkering uit aan de op 1 september 2013 in dienst zijnde individuele werknemers.

Arbeidsvoorwaarden
- Functie-indelingssysteem. Het door Hay Group geactualiseerde functie-indelingssysteem, inclusief aangepaste functiematrix en referentiefuncties, is door cao-partijen goedgekeurd en wordt in de cao geïmplementeerd. Een brochure over het geactualiseerde functie-indelingsysteem wordt aan werkgevers en werknemers ter beschikking gesteld.
- Vakantie. In verband met de gewijzigde verjaring van het vakantierecht (wettelijke vakantiedagen verjaren na 1,5 jaar, de bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar) dienen werkgevers een adequate verlofadministratie bij te houden. Werknemers dienen in staat te worden gesteld de wettelijke vakantiedagen op te nemen.
- Inzetbaarheid. Inzetbaarheid van de werknemer is een jaarlijks onderwerp van gesprek tussen werkgever en werknemer. De werkgever faciliteert het realiseren van de inzetbaarheid van werknemers door het aanbieden van bijvoorbeeld een loopbaanscan en/of coachingsgesprekken.
- Reorganisatieregeling. De tekst van de Reorganisatieregeling, Bijlage 6 van de CAO BTU, zal worden aangepast zodat de aanvullingstermijnen in voorkomende gevallen aansluiten op de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.
- Afwijkende pensioenregeling. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om in hun onderneming een pensioenregeling in het leven te roepen die kan afwijken van de minimum pensioenvoorwaarden. Indien binnen de onderneming met alle betrokken partijen een eigen afwijkende pensioenregeling wordt overeengekomen, kan op verzoek door cao-partijen dispensatie worden verleend.
- De fondspremies AOV 2013 (0% werknemers) en Bedrijfstakbureau 2013 (0,05% werkgevers) zijn vastgesteld.

Bron: De Unie, 2 juli 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...