Principeakkoord CAO ProRail 2013-2015

Gerelateerde CAO
Prorail
Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart 2013 tot 28 februari 2015.

Loonmutaties
- De CAO-lonen (en de daaraan gerelateerde vergoedingen) worden per 1 maart 2014 met 3%verhoogd.
- De ORT-vergoedingen voor de uren van 0.00 tot 07.00 uur en de uren op zon- en feestdagen worden per 1 maart 2014 met 10% verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
- ProRail zal haar beleid om de inhuur te beperken voortzetten.
- ProRail neemt als uitgangspunt dat zij gedwongen ontslagen als gevolg van reorganisaties tot 2017 wil voorkomen. Van medewerkers wordt actieve medewerking en flexibiliteit verwacht.
- Matchpoint, het bemiddelingsbureau voor boventalligen en voorlopers, zet zich volledig in voor begeleiding van werk naar werk. Er wordt een opleidingsbudget beschikbaar gesteld van EUR 2500 per boventallige.
- ProRail maakt werk van de inrichting van een breed loopbaancentrum. Dit loopbaancentrum maakt de interne arbeidsmarkt transparant, bevordert de interne doorstroom en biedt begeleiding aan reintegrerende medewerkers. De taak van het loopbaancentrum is het begeleiden van medewerkers van werk naar werk, waarbij mobiliteit wordt bevorderd over de grenzen van afdelingen en bedrijfsonderdelen heen, en binnen of buiten ProRail. Het loopbaancentrum biedt, zodra het volledig is ingericht, de volgende activiteiten aan: Matchpoint (voor voorlopers en boventalligen); Re-integratie (arbeidsongeschikte medewerkers die moeten re-integreren); Employability (voor medewerkers die vrijwillig hun inzetbaarheid willen vergroten en waarbij de mobiliteit geen enkel verband houdt met reorganisaties); Flexpool (dat vraag en aanbod van tijdelijke opdrachten/tijdelijk werk matcht).
- Het onderwerp duurzame inzetbaarheid, dat gaat over het bereiken en in stand houden van een optimale “workfit” tussen organisatie en medewerker, nu en later, wordt verder uitgewerkt via verschillende initiatieven. Duurzame inzetbaarheid is onderwerp van de gezamenlijk te maken ontwikkelagenda van de vakorganisaties en ProRail.
- Per 1 januari 2014 wordt een Individueel Keuzebudget ingevoerd. Met dit Individueel Keuze Budget, dat het huidige keuzeplan vervangt, bepalen medewerkers zelf hoe zij een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden willen aanwenden. Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen verkennen of en op welke wijze het IKB verder kan worden aangewend voor uitruil van arbeidsvoorwaarden zoals vrijetijds aanspraken.
- Voor de groep OVUT’ters die uit dienst zijn getreden vóór de veranderingen in de AOW-wetgeving en daardoor onvoorzien worden geconfronteerd met een AOW-gat werkt ProRail een regeling uit. Deze regeling heeft als uitgangspunt dat deze groep op vrijwillige basis kan deelnemen aan een oproeppool (waarbij men gemiddeld 3 x per maand door ProRail kan worden opgeroepen) en dan een vergoeding ontvangt van EUR 500 bruto per maand met een maximum van het aantal maanden dat hij zich geconfronteerd ziet met het AOW-gat. Over de komende aanpassingen in de pensioenregeling als gevolg van invoering van het nieuwe Witteveen kader per 1 januari 2014 zullen de (oud)medewerkers persoonlijk worden geïnformeerd.
- De reisfaciliteiten blijven ongewijzigd tot 1 januari 2015. Mogelijk komt er, met het vervallen van de huidige kaart, en nieuwe kaart waarmee moet worden in- en uitgecheckt. De keuzemogelijkheid voor 2de klas in plaats van 1ste klas, tegen een jaarlijkse vergoeding van EUR 800,- bruto blijft ook gecontinueerd voor 2014.
Bron: FNV Spoor, 30 mei 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...