Principeakkoord CAO Hochwald 2013-2014

Gerelateerde CAO
Hochwald
Looptijd
Een looptijd van één jaar, 1 april 2013 tot 1 april 2014.

Loonmutaties
Een verhoging van de lonen per 1 april 2013 met 2,5%, dit is inclusief de vergoeding die voor levensloop werd gegeven.

Arbeidsvoorwaarden
- Het niveau van uitzendkrachten zal in het reguliere overleg met vakverenigingen gemonitord worden. Daarnaast zal gedurende de looptijd van de cao de eigen bezetting met 6 formatieplaatsen uitgebreid worden ter reductie van het aantal flexkrachten.
- De tegemoetkoming voor de aanvullende ziektekostenverzekering wordt verhoogd van € 10, - naar € 25,-
- Er komt een studie naar levensfasebeleid. Een aantal artikelen wordt gekoppeld aan de individuele AOW gerechtigde leeftijd. Art 4.4, 7.7 en 8.2 worden vanaf 1-4-16 niet meer gekoppeld aan de AOW gerechtigde leeftijd, tenzij in de studie levensfasebeleid andere afspraken worden gemaakt. Toelichting tijdens de ledenvergadering.
- We willen met een externe roosterdeskundige in samenwerking met de 4 ploegendienst medewerkers – kostenneutraal – naar betere vormen van inroostering zoeken zodat mensen langer fit aan het werk blijven en we de belastende 6 achtereenvolgende nachtdiensten in het 4 ploegendienst rooster kwijt raken.
- Gedurende de looptijd van de cao wordt de afspraak om een WAJONG’er te plaatsen gecontinueerd.
- De werkkostenregeling wordt zo laat als wettelijk mogelijk is doorgevoerd.
- Aan perspectiefverklaringen voor jongeren wordt meegewerkt ter verkrijging van een hypotheek.
- In de looptijd van de cao zal de fiscale verrekening van de vakbondscontributie worden gecontinueerd. Dit geldt ook voor het fietsenproject en de toe te passen fiscale reiskostenregeling.
- Voor degenen die vallen onder de variabele dagdienstwerktijden worden de bloktijden beperkt zodat er meer keuzevrijheid ontstaat; en wel door de verplichte eerste aanwezigheidstijd te verleggen van 09.00 uur ’s ochtends naar 09.30 uur ‘s ochtends en de verplichte aanwezigheidstijd ’s middags te vervroegen van 16.00 uur naar 15.30 uur, resp. op vrijdagmiddag van 15.00 uur ’s middags naar 14.30 uur. Na een jaar zullen we evalueren en bezien of deze extra ruimte in variabele werktijd vanuit bedrijfsperspectief en vanuit individueel perspectief goed bevallen is.
Bron: De Unie, 6 mei 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...