Eindvoorstel CAO RTL Nederland 2013-2014

Gerelateerde CAO
RTL Nederland
Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar, vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
Structurele salarisverhoging 2013 en 2014. Per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 zullen de salarissen structureel met 1,5% procent worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
- Verhoging bijdrage aanvullende zorgverzekering. Met ingang van 1 januari 2013 zal de (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de aanvullende zorgverzekering structureel worden vastgesteld op € 50,-.
- Met ingang van 1 juli 2013 zullen alle op dat moment bij Werkgever werkzame en alle vanaf dat moment bij Werkgever in dienst tredende fulltime werknemers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met een 40-urige werkweek. ATV dagen zullen hiermee zijn afgeschaft. Het verlies aan ATV-dagen van de werknemers die op 1 juli 2013 bij werkgever in dienst zijn, zal worden gecompenseerd door het toekennen van vakantiedagen in plaats van ATV-dagen. Deze extra vrije dagen hebben de status van wettelijke dagen. Medewerkers die op 1 juli 2013 in dienst treden, krijgen bij een fulltime werkweek van 40 uur standaard 25 vakantiedagen en krijgen de mogelijkheid om 5 vakantiedagen te kopen. Zij worden gesalarieerd volgens de 40 uur tabel.
- Levensfase gericht personeelsbeleid. Werkgever zal in overleg met de Werknemersorganisaties een levensfase gericht personeelsbeleid gaan ontwikkelen.
- Loopbaanontwikkeling. Medewerkers kunnen eenmaal per 3 jaar gebruikmaken van de diensten van de interne loopbaanadviseur. Desgewenst staat het de medewerker vrij om, in overleg met RTL, een externe, door RTL goedgekeurde, loopbaanadviseur te consulteren op basis van nadere met de OR af te stemmen voorwaarden.
- Pensioenregeling. Met ingang van 1 juli 2013 zal op alle, op dat moment bij Werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst werkzame en alle vanaf dat moment bij Werkgever in dienst tredende werknemers, een nieuwe pensioenregeling van toepassing zijn.
- EBITA regeling. Met ingang van 1 januari 2013 zullen de hier te downloaden EBITA tabellen gelden, e.e.a. afhankelijk van de keuze die de werknemers in 2006 maakten. Voor de nieuwe werknemers zal uitsluitend de ‘flexibele’ tabel gelden. De huidige werknemers die in 2006 kozen voor de ‘vaste’ tabel, zal gevraagd worden of zij met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2013 gebruik wensen te maken van de ‘flexibele’ tabel.
- Productions. Voor de tijdelijke medewerkers van RTL Productions zal een flex termijn gelden van 5 jaren. Bij arbeidscontracten met een duur van maximaal 6 maanden gelden geen tussentijdse cao-aanpassingen in salaris.
- Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Wentink werknemers. De arbeidsvoorwaarden van de Wentink werknemers zullen worden geharmoniseerd met die van de werknemers van RTL Productions. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de harmonisatie plaatsvindt op basis van gelijke functies. Voor functies die ‘branche specifiek’ zijn voor live entertainment en niet bestaan bij RTL Productions, zal een specifieke regeling worden getroffen.
- Werkkostenregeling. De invoering van de werkkostenregeling zal worden uitgesteld totdat de wettelijke regeling van kracht wordt.
- Inzetbaarheid. RTL hanteert een loopbaanbeleid dat onder andere is gebaseerd op doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten. Daarnaast biedt RTL scholing aan via de RTL Academy en zijn er afdeling gebonden opleidingsbudgetten. De EVC’s (erkenning van verworven competenties) zullen desgewenst worden.

Bron: De Unie, 27 maart 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...