Principeakkoord CAO Kemira Rotterdam 2012-2013»

Gerelateerde CAO
Kemira
Looptijd
Partijen zijn overeengekomen de cao te verlengen met een looptijd van 12 maanden: ingaande op 1 juli 2012 en expirerend op 30 juni 2013.

Loonmutaties
- Werkgever zal de schaalsalarissen met ingang van 1 februari 2013 structureel verhogen met 2%.
- Eénmalige uitkering: Werkgever zal bij de loonbetaling van de maand direct volgend op de maand waarin de ledenraad-plegingen hebben uitgewezen dat vakbonden formeel hebben ingestemd met dit principe akkoord, voor de werknemer die dan in dienst is een eenmalige uitkering betaalbaar stellen ter grootte van: 1,75% maal 7/12 maal 13,96 maal het voor de betreffende werknemer geldende maandinkomen van juli 2012.

Arbeidsvoorwaarden
- Naar aanleiding van de wetswijziging zal artikel 11 worden herschreven opdat de bepalingen aan-sluiten op de wet (o.m. schrappen begrip snipperdagen en onderscheid aanbrengen in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen) Voorts zal de opbouw van vakantie gedurende arbeidsongeschiktheid in overeenstemming met de wet worden aangepast, waarbij de wettelijke dagen worden opgebouwd zulks conform de wet (be-treft een verruiming ten opzichte van de oude situatie); en de bovenwettelijke dagen worden opge-bouwd over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid (gelijk aan geldend beleid).
- De werkgeversbijdrage aan vakbondswerk (AWVN-regeling) zal voor de looptijd van de cao wor-den verlengd.
- Bij de afbouwregeling ploegentoeslag zal een algemene bepaling worden opgenomen met de strekking “dat de afbouwregeling een voorziening is gericht op opvang van inkomensachteruitgang ten gevolge van vervallen van ploegendiensttoeslag.“

Bron: De Unie, 25-03-2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...