Principeakkoord CAO OMO 2012-2013

Gerelateerde CAO
OMO | Ons Middelbaar Onderwijs
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2013.

Loonmutaties
-


Arbeidsvoorwaarden
- Arbeidsduur. Het onderwijzend personeel wordt naast de door de Minister vastgestelde schoolvakanties drie collectieve vrije dagen en drie individuele vrije dagen toegekend, op te nemen op een van de twaalf roostervrije dagen voor leerlingen.
- Ziekte. Voorgesteld wordt voor wat betreft afspraken omtrent ziekteverlof en aanspraak op vakantieverlof aan te sluiten bij de afspraken zoals die in de cao-VO 2010-2012 zijn opgenomen.
- De BHV-toelage in de huidige vorm is er alleen voor personeelsleden die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.
- Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Partijen maken afspraken over het mobiliteitsbeleid dat bij daling van het aantal leerlingen toegepast kan worden, en anderzijds dat voor overige ontwikkelingen, zijnde reorganisatie, een sociaal plan zal gelden. De bepalingen in artikel J1 werkgelegenheidsgarantie komen hiermee te vervallen. De afspraken bieden ruimte op schoolniveau om in de eerste fase van het mobiliteitsplan vrijwillige mobiliteit te stimuleren en realiseren. Afspraken over de tweede fase van het mobiliteitsplan en reorganisaties worden in het lokaal cao overleg gemaakt.
- Arbeidsovereenkomst. Docenten die onbevoegd zijn, komen niet in aanmerking voor een dienstverband voor onbepaalde tijd. De totale duur van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bedraagt in dit geval maximaal de duur die voor de opleiding staat plus één jaar.
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wegens vervanging. Bijlage 1 van de cao OMO kent een model arbeidsovereenkomst. Partijen komen overeen hier een passage aan toe te voegen tbv de tijdelijke overeenkomst wegens vervanging, waarin duidelijk wordt dat de arbeidsovereenkomst duurt tot het moment dat de werknemer die vervangen wordt zijn/haar werkzaamheden hervat.

Bron: OMO, 25 januari 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...