Principeakkoord CAO Motorvoertuigenbedrijf 2012-2014

Gerelateerde CAO
Motorvoertuigen
Looptijd
De overeengekomen CAO MvT kent een looptijd van 25 maanden, namelijk van 1 oktober 2012 tot en met 31 oktober 2014.

Loonmutaties
Structurele loonstijging
- Op 1 oktober 2013 worden de feitelijke salarissen en de salaristabellen met 1,25% verhoogd volgens de gebruikelijke systematiek.
- Op 1 augustus 2014 worden de feitelijke salarissen en de salaristabellen met 1,5% verhoogd volgens de gebruikelijke systematiek.

Eenmalige uitkering in geld of werkgelegenheidsdagen
In het kader van de crisis in de bedrijfstak worden er werkgelegenheidsdagen ingevoerd. Dat zijn extra vrije dagen voor de werknemer die toegekend kunnen worden in plaats van de eenmalige uitkering(en) in geld. Per 1 april 2013 wordt een eenmalige uitkering betaald van 1,5% of 3 werkgelegenheidsdagen (24 uur) toegekend. De grondslag voor deze eenmalige uitkering is 12 maal het geldende salaris van de maand april 2013 (dan wel 13 maal het salaris per vierwekenperiode). De werkgelegenheidsdagen worden door de werkgever in het kalenderjaar 2013 ingepland en door de werknemer daadwerkelijk genoten.
Per 1 januari 2014 wordt een eenmalige uitkering betaald van 0,5% of 1 werkgelegenheidsdag (8 uur) toegekend. De grondslag voor deze eenmalige uitkering is 12 maal het geldende salaris van de maand januari 2014 (dan wel 13 maal het salaris per vierwekenperiode). De werkgelegenheidsdag wordt door de werkgever in het kalenderjaar 2014 uiterlijk in de maand oktober ingepland en door de werknemer daadwerkelijk genoten.

Arbeidsvoorwaarden
- Cao-partijen hechten grote waarde aan het behoud van werkgelegenheid in onze branche en aanpalende technische sectoren. Daarom verzoeken CAO partijen aan het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT het loket BlijfMobiel opnieuw in te zetten om hulp te bieden aan medewerkers van bedrijven die in moeilijkheden verkeren, middels bijvoorbeeld om- en bijscholing en begeleiding naar ander werk.
- Cao-partijen zijn erin geslaagd om de bestaande regeling voor re-integratiesubsidies te continueren tot en met 31 oktober 2014 (gedurende de looptijd van deze Cao).
- Actief aan de slag gaan met scholing en loopbaanontwikkeling is essentieel om op de lange termijn werknemers inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Daarom richt het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT zich in de komende Cao-periode uitdrukkelijk op de bewustwording hiervan bij medewerkers en werkgevers. Daarom gaat OOMT, naast de huidige activiteiten, een experiment met opleidingsvouchers uitvoeren, waarmee medewerkers naar keuze branchegerichte opleidingen kunnen aanvragen.
- Rondom werktijden wordt een aantal verbeteringen en verduidelijkingen in de cao-tekst doorgevoerd. Gedurende de looptijd van deze cao onderzoeken partijen verdere verbeteringsmogelijkheden. De specifieke situatie in de takel- en bergingsbranche wordt hierin meegenomen.

Bron: CAOMetaaltechniek.nl, 28 januari 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...