Akkoord CAO HITT 2013

Gerelateerde CAO
HITT
Looptijd
Een looptijd van een jaar (1 januari 2013 t/m 31 december 2013).

Loonmutaties
De collectieve loonsverhoging per 1 januari 2013 bedraagt 1,75%.

Arbeidsvoorwaarden
- Ongemakkentoeslag en compensatieverlof. De ongemakkentoeslag die wordt uitgekeerd bij dienstreizen wordt per 1 januari 2013 verhoogd van bruto € 55 naar € 60 per nacht. Uitsluitend medewerkers met een bruto jaarsalaris onder € 100.000 komen in aanmerking voor deze ongemakkentoeslag en voor compensatieverlof.
- Aanpassen pensioenleeftijd. De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt wordt gelijk getrokken met de datum waarop de medewerker zijn AOW – uitkering ontvangt.
- Aanpassen franchise. De franchise van het Flexibel Pensioen wordt jaarlijks aangepast per 1 januari aangepast aan het dan geldende wettelijk minimale franchise.
- Reiskostenvergoeding. Reiskostenvergoeding voor medewerkers die binnen 10 km van de werklocatie wonen. Voor woon-werkverkeer wordt per 1 januari ook een reiskostenvergoeding toegekend binnen een straal van 10 km, waarbij de afstand tussen wonen en werken wordt bepaald op basis van postcode middels de routeplanner op www.anwb.nl. De vergoeding wordt maandelijks betaald gelijk met de salarisbetaling en is gebaseerd op 17,83 reisdagen per maand met een totaal van 214 reisdagen per jaar. De vergoeding bedraagt: € 0,19 cent netto per km met een maximum van € 31 netto per maand.
- Per 1 januari 2013 vervalt de mogelijkheid om deel te nemen aan het fietsplan.
- Invoering Werkkostenregeling (WKR). In 2013 worden op decentraal niveau (tussen bestuurder en OR), en daar waar het de cao raakt de vakbonden, nadere afspraken gemaakt over de invoering van de WKR per 1 januari 2014.
- Duurzame inzetbaarheid, loopbaanscan en vitaliteit. Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt door alle CAO partijen onderschreven. Hieronder verstaan we het investeren in gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers. Afgesproken is om in 2013 een enquête te houden onder het personeel om te peilen: (a) wat de mening is over de huidige voorzieningen die nu al worden aangeboden (opleidingsfaciliteiten, opname onbetaald verlof/deeltijd werken, mogelijkheid om deel te nemen aan een loopbaanscan eens per 5 jaar, loopbaanbegeleidingsactiviteiten, outplacement faciliteiten, coachingstrajecten, vrijwillig bijsparen in pensioen, aankopen extra vakantiedagen, etc). (b) welke eventuele aanvullende voorwaarden of voorzieningen bij zouden kunnen dragen aan duurzame inzetbaarheid.
- Werkgeversbijdrage vakbonden. HITT Traffic is bereid een bijdrage van € 2.500 per jaar te betalen aan de vakbonden.

Bron: De Unie, 27 december 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...