Principeakkoord CAO SNT 2012-2014

Gerelateerde CAO
SNT
Looptijd
De SNT CAO kent een looptijd van 24 maanden, van 1 mei 2012 tot 1 mei 2014.

Loonmutaties
- De SNT CAO is gebaseerd op de CAO Facilitaire Contactcenters, maar wijkt daar op een aantal belangrijke onderdelen positief van af.
- Per 31 december 2012 geldt een nieuw salarisgebouw SNT CAO voor alle werknemers.Voorafgaand aan de introductie van het nieuwe salarisgebouw per 31 december zullen om die reden de gevolgen hiervan voor de individuele beloning worden bezien en waar nodig de individuele salarissen van betreffende werknemers met terugwerkende kracht worden
gecorrigeerd.
- Voor werknemers die zijn ingedeeld in de schalen 6 tot en met 11, geldt een algemene structurele salarisaanpassing van 1% per 1 januari 2013 en 1% per 1 januari 2014.


Arbeidsvoorwaarden
- Loondoorbetaling bij ziekte. Per 1 januari 2013 wordt voor nieuwe ziektegevallen de wettelijke loondoorbetalingsplicht bij ziekte aangevuld tot
- een hoogte van 90% van het ongemaximeerde maandinkomen gedurende de eerste 52 weken en
- een hoogte van 80% van het ongemaximeerde maandinkomen gedurende de tweede 52 weken.
De verzuimreductiebonus komt voor alle werknemers per 1 januari 2013 te vervallen.
- Studiekostenregeling. De employability scan komt met ingang van 1 januari 2013 te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een met de Ondernemingsraad overeengekomen verbeterde studiekostenregeling.
- Feestdagen. Het vakantierecht van alle werknemers wordt jaarlijks verhoogd met 8 uur voor elke doordeweekse feestdag, zoals gedefinieerd in de SNT CAO.
- Vakantierechten. Alle werknemers hebben recht op 200 uur vakantie. Rechten die op grond van de huidige arbeidsvoorwaardenregimes uitgaan boven 200 uur, op grond van leeftijd, diensttijd of anderszins, worden bevroren en als individueel recht toegekend.
- Overwerk (vergoeding). Voor alle werknemers ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en met 7 geldt een overwerkvergoeding. Om te bepalen of er sprake is van overwerk, wordt een vijf kwartaalurennorm geïntroduceerd. Gedurende deze vijf kwartalen, aan te vangen jaarlijks op 1 januari, worden gewerkte uren boven de standaard arbeidsduur in beginsel gecompenseerd in tijd. Indien er na vijf kwartalen nog een positief saldo overuren resteert, vindt uitbetaling plaats tegen het dan geldende uurloon. De huidige overwerktoeslag komt te vervallen.
- Meerwerk (vergoeding). Voor alle werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst met een aantal uren minder dan de standaard arbeidsduur van 40 uur per week, geldt een meerwerkvergoeding. Om te bepalen of er sprake is van meerwerk, wordt een vijf kwartaalurennorm geïntroduceerd. Gedurende deze vijf kwartalen, aan te vangen jaarlijks op 1 januari, worden gewerkte uren boven de overeengekomen contracturen in beginsel gecompenseerd in tijd. Indien er na vijf kwartalen nog een positief saldo meeruren resteert, vindt uitbetaling plaats tegen het dan geldende uurloon, tegen een opslag waarin de opbouw van vakantiegeld, vakantiedagen en eventuele werkgeversbijdrage pensioen zijn verdisconteerd. Deze opslag bedraagt tenminste 22,6%.
- Standaard arbeidsduur. De standaard arbeidsduur bedraagt voor alle werknemers 40 uur.

Bron: CNV Publieke Zaak, 13 december 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...