Akkoord CAO Reclassering 2011-2012

Gerelateerde CAO
Reclassering
Looptijd
1 januari 2011 t/m 31 december 2012

Loonmutaties
- Per 1 januari 2013 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,75%.
- Met ingang van 1 januari 2012 wordt de eindejaarsuitkering met 0,25% verhoogd van 3,85% naar 4,10%.
- In 2012 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle medewerkers die in 2012 in dienst zijn of waren. De uitkering wordt naar evenredigheid verstrekt over de periode dat de medewerker in 2011 en 2012 in dienst is en naar rato van de arbeidsduur. De hoogte van de uitkering is € 1.375 bruto per fte. In bijlage 2 vind je een toelichting op de berekening van de eenmalige uitkering.


Arbeidsvoorwaarden
- Persoonlijk Levensfase Budget. Van belang is dat iedere medewerker binnen Reclassering Nederland en het Leger des Heils tijd kan inzetten voor het privéleven. Om dit te realiseren zijn Cao-partijen overeengekomen om per 1 januari 2013 een verlofbudget – genaamd Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) - voor iedere medewerker in te voeren. Het Persoonlijk Levensfase Budget kan naar eigen inzicht aangewend worden voor bestedingsdoelen in tijd (verlof voor opvang (klein)kinderen, studieverlof, recuperatieverlof).
- Jaarurensystematiek: flexibilisering arbeidstijden en arbeidspatroon. Een optimale balans werk-privé is belangrijk. Het is daarom van belang dat de medewerker de ruimte krijgt en neemt om in dialoog met zijn leidinggevende tot passende (maatwerk)afspraken komt over zijn arbeidstijden en arbeidspatroon. Naar aanleiding hiervan spreken partijen af dat met ingang van 1 januari 2013 de medewerker meer vrijheid krijgt in het maken van afspraken rondom flexibilisering arbeidstijden en arbeidspatroon.
- Vervaltermijn wettelijke verlofuren. Bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week heeft een medewerker wettelijk recht op 144 wettelijke verlofuren per jaar.2 De vervaltermijn van de wettelijke verlofuren is per 1 januari 2012 door de wetgever vastgesteld op 1,5 jaar. Voor de verlofuren meer dan het wettelijk minimum (ook wel de bovenwettelijke verlofuren genoemd) geldt de verjaringstermijn van 5 jaar. Partijen hebben afgesproken om met ingang van 1 januari 2013 alle verlofuren (de wettelijke en bovenwettelijke uren) een vervaltermijn toe te kennen van 5 jaar.
- Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Budget. Cao a la carte blijft bestaan, maar gaat vanaf 1 januari 2013 Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Budget heten en wordt in de loop van 2013 gedigitaliseerd. Om te werken met een eenvoudige (digitale) uitvoering, hebben partijen afgesproken het Persoonlijk Levensfase Budget te integreren in het Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden budget. Daardoor bestaat het Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Budget, vanaf 1 januari 2013, uit een component geld en een component tijd.
- Tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Cao-partijen constateren dat steeds meer medewerkers behoefte hebben aan meer flexibele werkvormen zoals thuiswerken. Werkgevers bieden de medewerkers op dit moment de mogelijkheid (niet de verplichting) om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, maar dit is niet bij ieder type werk/iedere functie mogelijk. Leidinggevende en medewerker stemmen in de F&B gesprekken de capaciteit af op de hoeveelheid werk en maken afspraken over resultaten, ontwikkeling en bereikbaarheid.
- Werkdrukregeling. Cao-partijen hebben afgesproken de werkdrukregeling in de cao te continueren en in gang te zetten.
- Klachtenregeling. Werkgevers kennen een aantal klachtenregelingen – commissie van geschillen en klachtencommissie ongewenst gedrag - die de medewerker de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen over uiteenlopend onderwerpen; o.a. een onzorgvuldige, een onredelijke of een onrechtvaardige behandeling, agressief gedrag, seksuele intimidatie en discriminatie. Cao-partijen hebben afgesproken dat de klachtenregelingen nogmaals onder de aandacht worden gebracht van de medewerkers.

Bron: Abvakabo FNV, 8 oktober 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...