Principeakkoord CAO Groothandel Textiel 2012-2013

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 16 maanden en is van 1 april 2012 tot 1 augustus 2013.

Loonmutaties
Per 1 januari 2013 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 1,75%.


Arbeidsvoorwaarden
- Pensioen. CAO partijen hebben afgesproken dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2013 naar 66 jaar zal gaan. Het opbouwpercentage wordt 1,75% en de premieverdeling zal zijn 2/3 werkgever en 1/3 werknemer. De premiehoogte volgt uit deze regeling.
- Loopbaanscan. Iedere werknemer krijgt de mogelijkheid om eens in de 5 jaar een betaalde loopbaanscan te laten uitvoeren. Deze regeling wordt op werking en frequentie geëvalueerd.
- 80-80-100 % - regeling. Ter bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in de sector kunnen werknemers op vrijwillige basis met hun werkgever per 1 januari 2013 afspraken maken over vermindering van de arbeidsduur tot 80% van de overeengekomen arbeidsduur met behoud van 80% van het salaris en 100% pensioenopbouw van het laatste salaris dat geldt voor de deelname aan de regeling.
- Verjaring vakantiedagen. De verjaringstermijn van vakantiedagen blijft op 5 jaar. Voor zowel wettelijk als bovenwettelijk vakantiedagen is de opbouw en opname van vakantie voor zieke en gezonde werknemers gelijk.
- Einde dienstbetrekking. Artikel 5.1 wordt aangepast zodat het einde dienstverband bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd zal zijn.
- Wajong. Iedereen dient de kans te krijgen om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Cao partijen gaan in de looptijd van deze cao vier bedrijven benaderen waarbinnen met een gekwalificeerde partij bekeken zal worden welke taken uitgevoerd kunnen worden door Wajongers. De kosten van dit onderzoek zullen worden gedragen door het Fonds Kollektieve Belangen (FKB).
- Mantelzorg. Partijen vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan medewerkers die mantelzorg verrichten. In de cao zal worden opgenomen: “Steeds meer medewerkers hebben mantelzorgtaken. Cao-partijen vinden een goede balans tussen verplichtingen op het werk en privé (als mantelzorger) van belang en deze balans zou waar nodig onderwerp van gesprek moeten zijn tussen medewerker en leidinggevende. In de werkgroep duurzame inzetbaarheid en scholing zullen partijen verdere invulling aan deze afspraak geven.

Bron: De Unie, 16 november 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...