Principeakkoord CAO Kunsteducatie 2012-2013

Gerelateerde CAO
Kunsteducatie
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
In december 2012 vindt een éénmalige uitkering plaats van 1% over het jaarsalaris 2012. Deze éénmalige uitkering wordt gelijktijdig met de eindejaarsuitkering uitbetaald.


Arbeidsvoorwaarden
- De levensloopuitkering van 2 procent is destijds afgesproken als compensatiemaatregel voor het verhogen van de normjaartaak. Nu de levensloopregeling door de overheid is afgeschaft, wordt deze uitkering van 2 procent met ingang van 2012 toegevoegd aan de eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering wordt dan 5 procent.
- De jeugdschalen worden met ingang van 1 januari 2013 afgeschaft om de sector aantrekkelijker te maken voor nieuw, jong personeel
- De duur van de bovenwettelijke uitkering is gekoppeld aan de duur van de WW-uitkering, vermeerderd met een nawettelijk deel van 25% van de uitkeringsduur van de WW.
- In de CAO wordt een sociaal plan opgenomen dat met ingang van 1 november 2012 van toepassing zal zijn op alle reorganisaties binnen de sector. In dit sociaal plan is het uitgangspunt om medewerkers van werk naar werk te begeleiden en zo werkloosheid te voorkomen.
- Ten aanzien van de afvloeiingsvolgorde wordt met ingang van 1 november 2012 onderscheid gemaakt in afvloeiing als gevolg van verminderde belangstelling (o.a. autonome daling van het aantal leerlingen) en afvloeiing als gevolg van reorganisatie.
- Voor de duur van deze CAO wordt een pilot opgestart waarin bij drie instellingen vormen van variabele beloning ontwikkeld kunnen worden.
- De CAO-SFKV wordt niet verlengd. CAO-partijen doen alles wat ertoe bijdraagt om de liquidatie van het SFKV zo spoedig mogelijk te starten.
- De verjaringstermijn voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen blijft gehandhaafd op 5 jaar.
- Vanaf 1 januari 2013 stopt de instroommogelijkheid voor de 55+ regeling.

Bron: FNV Kiem, 15 oktober 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...