Principeakkoord CAO Huis-aan-huisbladjournalisten 2012-2013

Gerelateerde CAO
Huis-aan-Huisbladjournalisten
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013.

Loonmutaties
Het salaris van de journalisten wordt structureel verhoogd met: 1% per 1 juli 2012.


Arbeidsvoorwaarden
- De werknemerspremie voor de VUT wordt per 1 juli 2012 met 1% verlaagd van 2% naar 1%. De werkgeverspremie voor de VUT blijft per 1 juli 2012 ongewijzigd 1,85%. De werknemerspremie voor de VUT wordt per 1 januari 2013 met 0,7% verlaagd van 1% naar 0,3 %. De werkgeverspremie voor de VUT wordt per 1 januari 2013 verlaagd met 0,85% naar 1%.
- Bij bedrijven waar in 2012 premie is geheven voor een WGA hiaatverzekering zal verrekening met de
werknemer plaatsvinden. De uitvoerder/verzekeraar zal de voorwaarden waaronder de premierestitutie zal plaatsvinden aan cao-partijen en de deelnemers kenbaar maken.
- Met ingang van 1 april 2012 is de ingangsdatum van de AOW verschoven van de eerste van de maand naar de dag van een te bereiken leeftijd. De nieuwe ingangsdatum zal worden gevolgd. Dat betekent dat indien sprake is van een individuele arbeidsovereenkomst die van rechtswege eindigt, vanaf 1 april 2012 die arbeidsovereenkomst eindigt op de dag waarop de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.
- De paritaire commissie ‘Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid’ zal voor 1 december concrete voorstellen doen voor de invulling van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Indien cao-partijen vaststellen dat sprake kan zijn van een nieuw leeftijdsbewust personeelsbeleid, zal dit nieuwe personeelsbeleid in de cao leiden tot beëindiging van de bestaande regelingen met betrekking tot seniorendagen.
- Partijen kunnen zich vinden in een procedure ten behoeve van een aanpak van de bovenmatigheid van salarissen op ondernemingsniveau met betrokkenheid van werkgever, medezeggenschap én NVJ.

Bron: NVJ, 16 augustus 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...